Remisser 2016

Konstfacks remisser för 2016. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remiss: Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande hos universitet och högskolor

Ärende: KF2016/VO1/15
Reg.datum: 2016-02-16

 

SIS-Remiss 14249 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2016/VO1/20
Reg.datum: 2016-03-04


Remiss - Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Ärende: KF2016/VO1/26
Reg.datum: 2016-03-22


Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola" (2016:1)

Ärende: KF2016/VO1/30
Reg.datum: 2016-04-14


Enkätundersökning om säkerhet i den statliga betalningsmodellen 2016

Ärende: KF2016/VO1/38
Reg.datum: 2016-04-29


Remiss av Ekonomistyrningsverkets rapport "uppdrag att se över vissa frågor om hyresavtal - bindningstiden i hyresavtal avseende lokaler för universitet och högskolor (ESV 2016:30)

Ärende: KF2016/VO1/43
Reg.datum: 2016-05-23


Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015:25)

Ärende: KF2016/VO1/49
Reg.datum: 2016-06-22


Remiss - Rådens sammansättning, form och funktion - inbjudan att lämna synpunkter

Ärende: KF2016/VO1/50
Reg.datum: 2016-06-27


Remiss av redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

Ärende: KF2016/VO1/51
Reg.datum: 2016-06-28


Remiss - Betänkande Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35) - boken finns på IBIS hos Hilde Altern

Ärende: KF2016/VO1/54
Reg.datum: 2016-07-14


Remiss UKÄ Ny upplaga av Rättssäker examination

Ärende: KF2016/VO1/59
Reg.datum: 2016-08-26


Remiss Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen: remiss för version 9

Ärende: KF2016/VO1/63
Reg.datum: 2016-09-29


Remiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Ärende: KF2016/VO1/67
Reg.datum: 2016-10-05

 

Enkät om förutsättningar för studentinflytande

Ärende: KF2016/VO1/69
Reg.datum: 2016-10-21


Remiss avseende betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Ärende: KF2016/VO1/70
Reg.datum: 2016-11-01


Remiss Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), Boken finns hos Hilde Altern

Ärende: KF2016/VO1/72
Reg.datum: 2016-11-08


Avtal mellan Konstfack och studentkåren 2016-2019

Ärende: KF2016/VO1/75
Reg.datum: 2016-11-18


Remiss - förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet, UHR 4.1.2-01146-2016

Ärende: KF2016/VO1/76
Reg.datum: 2016-11-22


Remiss - Betänkandet en gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gynasieutbildning (SOU 2016:77), boken finns hos Hilde Altern

Ärende: KF2016/VO1/80
Reg.datum: 2016-12-06


Remiss på förslag om metadataspecifikation för utbildning och student för arkivändamål

Ärende: KF2016/VO1/84
Reg.datum: 2016-12-19