Remisser 2015

Konstfacks remisser för 2015. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remiss - Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Ärende: KF2015/VO1/9
Reg.datum: 2015-01-23


Skrivelse från Ekonomistyrningsverket, inför årsredovisning och budgetunderlag

Ärende: KF2015/VO1/11
Reg.datum: 2015-01-30


Remiss av promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning

Ärende: KF2015/VO1/21
Reg.datum: 2015-03-19


Remiss angående vidtagna åtgärder efter överklagandenämnden för högskolans ändringsbeslut

Ärende: KF2015/VO1/25
Reg.datum: 2015-03-30


Remiss - Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna Museet - en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen

Ärende: KF2015/VO1/28
Reg.datum: 2015-04-08


Remiss - Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Ärende: KF2015/VO1/31
Reg.datum: 2015-04-14


Enkät om universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande

Ärende: KF2015/VO1/36
Reg.datum: 2015-05-25


Enkät om lärosätenas internationella utbildningssamarbeten

Ärende: KF2015/VO1/39
Reg.datum: 2015-06-17


Remiss EA-värderingens myndighetsfrågor 2015 Ekonomistyrningsverket ESV

Ärende: KF2015/VO1/43
Reg.datum: 2015-06-26


Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år

Ärende: KF2015/VO1/44
Reg.datum: 2015-07-02


SIS-Remiss 13527 IT-standarder för Lärande

Ärende: KF2015/VO1/46
Reg.datum: 2015-07-24


Remiss av delrapport från Ledningsutredningen (U 2014:11)

Ärende: KF2015/VO1/50
Reg.datum: 2015-09-01


Remiss version 8 av UHR:s svensk-engelsk ordbok

Ärende: KF2015/VO1/53
Reg.datum: 2015-09-17


Remiss av rapporten "Research quality evaluation in Sweden - FOKUS" rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunnig granskning av forskningens kvalitet och relevans

Ärende: KF2015/VO1/56
Reg.datum: 2015-10-12


Studentrepresentant till nomineringsgrupp för universitet och högskolor

Ärende: KF2015/VO1/57
Reg.datum: 2015-10-19


Remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92)

Ärende: KF2015/VO1/68
Reg.datum: 2015-12-01


Remiss om lärosätenas uppdragsutbildning reg.nr 11-320-15

Ärende: KF2015/VO1/73
Reg.datum: 2015-12-09


Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad Livsmiljö

Ärende: KF2015/VO1/75
Reg.datum: 2015-12-14