Remisser 2012

Konstfacks remisser för 2012. Handlingar som hör till respektive remiss finns i diariet och kan begäras ut hos registrator.

Remiss av delbetänkande av Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1)

Ärende: ALL 2012/11
Reg.datum: 2012-01-19


Remiss -Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Ärende: ALL 2012/13
Reg.datum: 2012-01-23


Remiss: Förslag till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen

Ärende: ALL 2012/16
Reg.datum: 2012-01-30


Remiss - Konsekvensutredning ändring i Skolverkets föreskrifter

Ärende: ALL 2012/35
Reg.datum: 2012-03-02


Samlade risker i den statliga betalningsmodellen - Enkätundersökning

Ärende: ALL 2012/36
Reg.datum: 2012-03-06


Kompletterande remiss och inbjudan till ett remissmöte den 15 mars 2012 i fråga om ett förändrat förfarande för nominering av vissa ledamöter i styrelser för universitet och högskolor

Ärende: ALL 2012/37
Reg.datum: 2012-03-08


Remiss av Betänkandet Högskolernas föreskrifter (SOU 2012:5)

Ärende: ALL 2012/43
Reg.datum: 2012-03-26


Högskoleutbildningarnas arbetsmarknadsanknytning

Ärende: ALL 2012/48
Reg.datum: 2012-04-02


SUHF - Enkät om studentinflytande efter kårobligatoriets avskaffande

Ärende: ALL 2012/50
Reg.datum: 2012-04-05


Remiss - Förslag till nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens

Ärende: ALL 2012/53
Reg.datum: 2012-04-12


Remiss av promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Ärende: ALL 2012/58
Reg.datum: 2012-04-23


Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Ärende: ALL 2012/59
Reg.datum: 2012-04-25


Remiss - Ladok 3-projekt, PM Migrering i Ladok3 för synpunkter

Ärende: ALL 2012/64
Reg.datum: 2012-05-08

 

Remiss av betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter. Remissvaret skickades i väg med fel dnr, ALL 2012/58 istället för ALL 2012/65

Ärende: ALL 2012/65
Reg.datum: 2012-05-08


Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i Högskoeverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.

Ärende: ALL 2012/66
Reg.datum: 2012-05-10


Enkät - SCB:s undersökning om intäkter för forskning och utveckling 2011

Ärende: ALL 2012/75
Reg.datum: 2012-06-04


Enkät - frågor inom ramen för Kammarkollegiets förstudie IT - konsulttjänster

Ärende: ALL 2012/79
Reg.datum: 2012-06-08


Enkät - Myndighetsenkät om e-fakturalösningen

Ärende: ALL 2012/82
Reg.datum: 2012-06-08


Enkät - Myndighetsenkät om EA-systemet AGRESSO

Ärende: ALL 2012/83
Reg.datum: 2012-06-08


Enkät - Myndighetsenkät om Löne- och PA-system

Ärende: ALL 2012/84
Reg.datum: 2012-06-08


Enkät från Statens inköpscentral två förstudier inom ramavtalsområdet för Datakommunikation, nätverk och telefoni.

Ärende: ALL 2012/88
Reg.datum: 2012-06-12


SIS-Remiss 9912 IT- standarder för Lärande, prEn 16426 - Frågeinterface

Ärende: ALL 2012/90
Reg.datum: 2012-06-14


SIS -Remiss 9911 IT- Standarder för Lärande, prEN 16425 Publiceringsinterface

Ärende: ALL 2012/91
Reg.datum: 2012-06-14


Remiss - Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställlning och vikariat

Ärende: ALL 2012/100
Reg.datum: 2012-07-03


Remisspromemoria- Förslag till begreppen konstnarligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning, U2012/3740/UH,

Ärende: ALL 2012/102
Reg.datum: 2012-07-16


Remiss av slutbetänkandet av innovationsstödutredningen- Innovationsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)

Ärende: ALL 2012/103
Reg.datum: 2012-07-16


Arbetskraftsbarometern 2012

Ärende: ALL 2012/107
Reg.datum: 2012-08-17


Remiss - Införande av Ladok3

Ärende: ALL 2012/113
Reg.datum: 2012-09-06


SUHF - Remiss på Förslag till rekommendationer om hanteringen av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsbelagd utbildning

Ärende: ALL 2012/118
Reg.datum: 2012-09-18


Enkät för uppföljning av de studieavgiftsfinansierade verksamheten, Verket för Högskoleservice

Ärende: ALL 2012/121
Reg.datum: 2012-10-01


Remiss - Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval

Ärende: ALL 2012/132
Reg.datum: 2012-10-16


Remiss - Förslag till ändring av högskoleverkets förskrifter om anstånd och studieuppehåll

Ärende: ALL 2012/133
Reg.datum: 2012-10-17


Remisspromemoria- Förslag om ändrade regler för grundläggande behörighet till offentligheten

Ärende: ALL 2012/138
Reg.datum: 2012-10-25


Remiss: Rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå

Ärende: ALL 2012/146
Reg.datum: 2012-11-02


Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen, och förslag till föreskrifter om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen

Ärende: ALL 2012/148
Reg.datum: 2012-11-02


Remiss - VHS förslag till översättning till engelska av termer och begrepp

Ärende: ALL 2012/166
Reg.datum: 2012-12-10


Samlade risker i den statliga betalningsmodellen - Enkätundersökning, Riksgälden

Ärende: ALL 2012/167
Reg.datum: 2012-12-11