Textil

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Textil på masterprogrammet CRAFT! har en gränsöverskridande hållning och ser konsthantverk som ett verktyg för att alstra ny kunskap inom vitt skilda praktiker inom fältet. Programmet syftar till att stärka dig som professionell utövare och samtidigt främja utvecklandet av kritisk textil kunskap för att aktivt kunna delta i en kritisk diskurs i både det egna fältet, kringliggande praktiker och andra delar av samhället.

Sofia Bahlner, CRAFT! Textil, examen 2021.

 

Så här söker du:

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2022 - 16 januari 2023

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2023.

 3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 20 december 2022 - 16 januari 2023. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Viktiga datum

1 december 2022: Anmälan (antagning.se) öppnar.

20 december 2022: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

16 januari 2023: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2023: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2023: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart.


Textilen är ständigt närvarande som en del av nästan all mänsklig erfarenhet och på många sätt är den både grunden till, och beviset på, människans förmåga att skapa komplicerade system. Ett av många exempel är så kallad binär digitalteknik, sprungen ur hålkorten i Jacquard-vävstolen. Språket är fullt av textila metaforer – väva samman, fläta ihop och följa trådar – men textilen själv är också bärare av koder och värden som avspeglar både historiska och rådande sociala och ekonomiska systemen. Samtida och traditionella textila strategier utgör kraftfulla verktyg för forskning, kritiska förhållningssätt och ett normkritiskt materialiserande.

Utbildningen vänder sig till dig som vill problematisera och strukturera ditt eget projekt i dialog med andra studenter och lärare i en kreativ miljö. Den tvååriga utbildningen bedrivs genom seminarier, studio- och verkstadspraktik, utställningssituationer, studiegrupper, handledning enskilt och i grupp, öppna kritiker, fältarbete, teori- och praktiklaborationer, samt andra aktiviteter relevanta för utbildningen.

Genom att använda konsthantverket som metod och teoretiskt avstamp fördjupar du med stor självständighet ditt masterprojekt parallellt, och i dialog med, utbildningens mål.

Utbildningen är forskningsförberedande.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk om minst 180 hp med inriktning mot textil, eller motsvarande examen/kunskaper. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.


Urval

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg.  I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt projektbeskrivning, med utgångspunkten i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

Utifrån denna bedömning kallas ett urval av de sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna. Med utgångspunkt i ovan beskrivna kriterier görs sedan en samlad bedömning.


Undervisningsspråk

All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Konsthantverk - Textil


Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Ansökan görs med CV, digitala arbetsprover enligt anvisningar, samt med en skriftlig projektbeskrivning där avsikten med, och förväntningarna på studierna formuleras. Denna projektbeskrivning är ett dokument som följer studenten och revideras vartefter studierna framskrider.


Du ska skicka in fyra (4) PDF-filer:

 1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf; ett kronologiskt CV med årtal på det viktigaste du har gjort sedan gymnasiet fram till idag.

2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf; med maximalt tjugo (20 st.) bilder av dina tredimensionella objekt eller projekt, relaterade till textil eller andra material. Videor och filmer ska redovisas med stillbilder eller länkar, max sju (7).

Inkludera även en faktaförteckning över bildmaterialet med storlek, teknik, material, visningsform etc. och en skriftlig reflektion kring innehållet (max 3000 tecken).

3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf; med redogörelse av ditt kandidatexamensprojekt eller likvärdigt projekt, samt dokumentation av övriga egna relevanta konstnärliga arbeten/projekt.

4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf: med en skriftlig projektbeskrivning med en tänkbar ämnesfördjupning inom textil och vad du hoppas uppnå med utbildningen. (Maximalt 8000 tecken).


Tekniska specifikationer

Bedömningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filerna. Tänk på att helheten ska gå fram och arbeta ej för detaljerat med sidorna. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Format på PDF dokumentet: A4 (stående eller liggande)
Upplösning på PDF-dokumentet: 150 dpi

Varje sökande skickar fyra (4 st.) PDF-filer döpta enligt instruktionen. PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Summering, detta ska du skicka in:
Totalt fyra (4) PDF-filer.
1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf
2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf
3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf
4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf