8 mars: Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar om att se, inse, överse, bortse

Under dessa tre dagar vill vi diskutera vad interkulturell bildpedagogik skulle kunna vara och göra. Vad är det vi som lärare, forskare, studenter och "visuella kulturarbetare" kan se, behöver inse, riskerar att överse (med) eller kanske bortser ifrån?

Några huvudstråk i det vi vill veta mer om behandlar frågor om visuell artikulering och stereotypisering av "den andre", vilket kan vara knutet till etnicitet men också handla om t.ex. kön, klass, sexualitet, funktionalitet, religion, ålder och geografisk hemvist. Vi vill diskutera föreställningar om bilders universella och interkulturella funktion: bilden som överbryggare och förmedlare där andra språkformer inte fungerar. Eller kanske det motsatta: föreställningar om att bilder är lika kulturellt infärgade som det verbala språket och att skillnaderna som därmed skapas bidrar till exotisering.

Naturligtvis tar vi även upp temat ur didaktiska och pedagogiska perspektiv: Hur hanterar vi det ovanstående i bildpedagogiska undervisningssituationer och i andra mer allmänna kommunikativa situationer?

Som vanligt kommer våra BI studenter att bidra med intressanta perspektiv och idéer.

De tre dagarna är öppna och gratis för alla intresserade!