5 april: Rumsliga perceptioner

Seminariet är startskottet för ett nätverk inom ämnesfältet Rumsliga perceptioner. Tanken är att de på Konstfack - och även externa universitet, högskolor och institutioner - som i någon form verkar inom detta fält ska mötas för att diskutera framtida forskning och utbildning.

Rumsliga perceptioner [RP] omfattar ett brett spektrum av discipliner, genrer och kunskapsproduktioner. RP:s sammanlänkande tema är rum–sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak).

RP omfattar projekt som kombinerar konstnärliga experiment, pedagogisk verksamhet, arkitektur- och stadsplaneinterventioner, designvetenskapliga teorier, psykologiska och sociala evalueringsmodeller, akustisk och teknisk simulering, m.m. Vi ser följande projekt som intressanta:

• projekt som möter viktiga samhällsutmaningar

• projekt som är visionära och utmanar existerande mentala modeller

• projekt som är gränsöverskridande, med interdisciplinära angreppssätt

• projekt som orienteras mot komplexa problem och behov, kopplade till flera kompetensområden, organisationsgränser och samhällsstrukturer

• projekt som inte är instrumentella i meningen direkt riktade mot marknadsorienterade–kommersialiserbara mål och lösningar. Istället söker projekten ny kunskap i reflexiva, kritikprövande, synliggörande, kontextskapande och integrativa sammanhang.

• projekt som utmanar och utvecklar rådande begrepp och föreställningar om exempelvis hållbarhet, begär och livsstilsmönster samt stimulerar det offentliga samtalet i förhållande till framtidsfrågor

Deltagare
Seminariet är, i första hand, en öppen diskussion om ämnesfältet (RP). Nedan externa gäster kommer att presentera sin forskning, utbildning och verksamheter som kan kopplas till RP:

• Stockholms Universitet, Psykologiska Inst., Mats Nilsson – Perceptionsforskning

• KTH-Medieteknik, Leif Handberg – Videoteknikproduktion och distanslärande

• KTH-Tal, Musik, Hörsel, Roberto Bresin – Human Perception for Information Technology

• Arkus, Lisa Daram (prel.) – Forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad

• Audiorama, Karin Starre (prel.) – Auditiv scenkonst

• Bond, Håkan Sandberg – Kreativ kommunikation

• ev. någon mer

Vi kommer även att presentera Konstfacks Perceptionslabb, som är under uppbyggnad på skolan.

Moderator: Björn Hellström

Mandelgren 9:00-12:00