Keramik och Glas

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Keramik och glas vänder sig till dig som med stor självständighet och kreativitet inom en konsthantverklig kontext, vill driva utvecklingen av området och den egna praktiken med en bas inom keramik och glas, dess teori och tillämpning.

Konsthantverkets unika position kännetecknas av dess rörlighet mellan olika konstnärliga fält och arenor. Konsthantverk som tradition är en position som möjliggör ifrågasättande. Inte bara av den egna praktiken, utan även frågor om materiell kultur genom tillämpning inom olika områden i samhället.

Keramik och glas utgår från studenternas projekt och verksamhet, och har en grund i konsthantverklig produktion från en praktisk och professionell position.

Med en bas i materialtraditionen och våra välutrustade verkstäder arbetar vi gränsöverskridande. Fokus ligger på att utveckla och synliggöra kunskap kopplat till keramik och glas, och vidare inom kulturfältet konsthantverk och produktion.

Programmet är uppbyggt av några få stora block. Inom dessa har du ansvar och frihet att utveckla ditt individuella masterprojekt. Detta gör du i dialog med utbildningens mål, samtidigt som du bygger en plattform för din framtida yrkesverksamhet.

Utbildningen syftar till att undersöka och ifrågasätta konsthantverkets roll i samhället genom att tillämpa gestaltning likväl som immateriella funktioner av konsthantverk. Vi vill leda kunskapsutvecklingen inom vårt kompetensområde och därigenom skapa en vital dialog med andra fält och målgrupper.

Särskild behörighet
Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk om minst 180 hp med inriktning mot keramik och glas, eller motsvarande examen/kunskaper. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg.  I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt projektbeskrivning, med utgångspunkten i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

Utifrån denna bedömning kallas ett urval av de sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna. Med utgångspunkt i ovan beskrivna kriterier görs sedan en samlad bedömning.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Konsthantverk - Keramik och glas


Arbetsprover inför antagning till hösten 2019

Ansökan görs med CV, digitala arbetsprover enligt anvisningar samt med en skriftlig projektbeskrivning där avsikten och förväntningarna på studierna formuleras. Denna projektbeskrivning är ett dokument som följer studenten och revideras vartefter studierna framskrider.

Du ska skicka in fyra (4) PDF-filer:
1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf; med kronologisk CV med årtal på det viktigaste du har gjort sedan gymnasiet fram till idag.

2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf; med maximalt tjugo (20 st.) bilder av dina tredimensionella objekt eller projekt, relaterade till glas, keramik eller andra material. Videor och filmer ska redovisas med stillbilder eller länkar, max sju (7). Inkludera även en faktaförteckning över bildmaterialet med storlek, teknik, material, visningsform etc. och en skriftlig reflektion kring innehållet (max 3000 tecken).

3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf; med redogörelse av ditt kandidatexamensprojekt eller likvärdigt projekt, samt dokumentation av övriga egna relevanta konstnärliga arbeten/projekt.

4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf: med en skriftlig projektbeskrivning med en tänkbar ämnesfördjupning inom spåret keramik och glas, och vad du hoppas uppnå med utbildningen. (Maximalt 8000 tecken).

Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filerna. Tänk på att helheten ska gå fram och arbeta ej för detaljerat med sidorna. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Format på PDF-dokumentet: A4 (stående eller liggande).

Varje sökande skickar fyra (4 st.) PDF-dokument döpta enligt instruktionen. PDF-dokumenten ska ej lösenordskyddas.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Summering, detta ska du skicka in:
1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf
2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf
3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf
4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf

Anmälan till höstterminen 2019 är stängd.

Viktiga datum

30 november 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2019: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

4 april 2019: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2019: Terminsstart.

 

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Professor, Matt Smith
Skyddad adress


Examensarbeten Keramik och Glas
2018    2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010  2009  2008   2007   2006


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 19 november 2013
Sidansvarig: