Keramik och glas

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Keramik och glas vänder sig till dig som med stor självständighet och kreativitet inom en konsthantverklig kontext, vill driva utvecklingen av området och den egna praktiken med en bas inom keramik och glas, dess teori och tillämpning.

Rasmus Nossbring, CRAFT! Keramik och glas, examen 2021.

Så här söker du:

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2022 - 16 januari 2023

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2023.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 20 december 2022 - 16 januari 2023. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Viktiga datum

1 december 2022: Anmälan (antagning.se) öppnar.

20 december 2022: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

16 januari 2023: Sista anmälningsdag och sista datum för arbetsprover.

1 februari 2023: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

februari/mars 2023: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart.


Konsthantverkets unika position kännetecknas av dess rörlighet mellan olika konstnärliga fält och arenor. Konsthantverk som tradition är en position som möjliggör ifrågasättande. Inte bara av den egna praktiken, utan även frågor om materiell kultur genom tillämpning inom olika områden i samhället.

På utbildningen står studentens egna projekt i centrum.

Med en bas i materialtraditionen och våra välutrustade verkstäder arbetar vi gränsöverskridande. Fokus ligger på att utveckla och synliggöra kunskap kopplat till materialområdet keramik och glas.

Programmet är uppbyggt av några få stora block. Inom dessa har du ansvar och frihet att utveckla ditt individuella masterprojekt. Detta gör du i dialog med utbildningens lärare och handledare, samtidigt som du bygger en plattform för din framtida yrkesverksamhet.

På utbildningen utvecklar du din förmåga att kritiskt reflektera över den egna praktiken och konsthantverkets samhälleliga betydelse och möjlighet i stort. Det kritiska perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningens samtliga delar, praktiskt såväl som teoretiskt. Vi strävar efter att vara ledande  inom vårt kunskapsområde och främja dialogen med andra närliggande kunskapsfält.

Utbildningen är forskningsförberedande.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk om minst 180 hp med inriktning mot keramik och glas, eller motsvarande examen/kunskaper. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.


Urval

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg.  I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt projektbeskrivning, med utgångspunkten i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

Utifrån denna bedömning kallas ett urval av de sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna. Med utgångspunkt i ovan beskrivna kriterier görs sedan en samlad bedömning.


Undervisningsspråk

All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Konsthantverk - Keramik och glas

Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Ansökan görs med CV, digitala arbetsprover enligt anvisningar samt med en skriftlig projektbeskrivning där avsikten och förväntningarna på studierna formuleras. Denna projektbeskrivning är ett dokument som följer studenten och revideras vartefter studierna framskrider. Din ansökan ska vara på engelska.


Du ska skicka in fyra (4) PDF-filer:

 1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf; med kronologisk CV med årtal på det viktigaste du har gjort sedan gymnasiet fram till idag.

2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf; med maximalt tjugo (20 st.) bilder av dina tredimensionella objekt eller projekt, relaterade till glas, keramik eller andra material. Videor och filmer ska redovisas med stillbilder eller länkar, max sju (7). Inkludera även en faktaförteckning över bildmaterialet med storlek, teknik, material, visningsform etc. och en skriftlig reflektion kring innehållet (max 3000 tecken).

3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf; med redogörelse av ditt kandidatexamensprojekt eller likvärdigt projekt, samt dokumentation av övriga egna relevanta konstnärliga arbeten/projekt.

4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf: med en skriftlig projektbeskrivning med en tänkbar ämnesfördjupning inom spåret keramik och glas, och vad du hoppas uppnå med utbildningen. (Maximalt 8000 tecken).


Tekniska specifikationer

Bedömningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filerna. Tänk på att helheten ska gå fram och arbeta ej för detaljerat med sidorna. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Format på PDF-dokumentet: A4 (stående eller liggande).

Varje sökande skickar fyra (4 st.) PDF-dokument döpta enligt instruktionen. PDF-dokumenten ska ej lösenordskyddas.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Summering, detta ska du skicka in:

1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf
2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf
3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf
4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf