21 mars: Reflexivitet - validitet, reliabilitet? Om designforskningens legitimitet.

Ett seminarium med Bo Westerlund, professor i Industridesign fredag 21 mars kl 14-16 i S6.

Designers och designforskare genomför många olika utforskande aktiviteter som vi kallar experiment. Dessa genomförs ofta i komplexa sammanhang och kan innebära iscensättande av aktiviteter som förutsättning för kunskapsproduktion. Men hur legitimerar vi detta i akademiska sammanhang som ofta har annan tradition.

Utmärkande för designexperiment är att de sällan går att upprepa eller beskriva bara med ord, och att de välkomnar komplexitet. Dvs. de har helt andra ansatser än traditionella experiment, vilka t.ex. ofta är konstruerade med en minskad komplexitet. Komplexiteten i designexperiment hanteras genom att arbeta med det specifika, det partikulära. Men vad kan det partikulära lära oss om det generella? Detta och andra aspekter gör att vi måste diskutera, reflektera över, förstå och förklara designexperiment på annat sätt än traditionella experiment. Vad definieras som kunskap? Hur definieras kunskap? Av vem/vilka? Allt detta är viktigt bl.a. för att öka designforskningens legitimitet. Och i förlängningen även förståelsen för vilken betydelse design i stort kan ha.

Bakgrunden till seminariet är ett paper som Bosse Westerlund och Anna Rylander, vid Göteborgs universitet, skrivit. Det bygger i sin tur på en workshop som de ordnade under Nordes 2013. Där lät de 17 designforskare tillsammans undersöka sina erfarenheter av att genomföra designexperiment. Syftet var att utveckla en konceptuell karta som kategoriserar dessa bl.a. baserat på förståelse, förförståelse, antaganden om kunskapssyn, etc.

Hör av dig till Bosse om du vill delta i seminariet så att du får tillgång till papret.

Välkommen,

Bosse Westerlund