Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

Anställda på Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA).

UFA-chef
Telefon
08-450 4170
Handläggare
Telefon
08-450 4117
Beskrivning
Nämndstöd (Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN), systemstöd SunetSurvey, uppdragsutbildning, alumnverksamhet, forskarutbildning.
Läs mer här >>
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4123
Handläggare
Telefon
08-450 4116
Handläggare
Telefon
08-450 4115
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4118
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot antagningsfrågor. Jag är även samordnare av riktat pedagogiskt stöd.
Läs mer här >>
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4119
Beskrivning
Utbildningshandläggare främst med inriktning mot examensfrågor och internationalisering. För frågor kring examen, vänligen kontakta examen@konstfack.se För frågor kring internationella utbyten,...
Läs mer här >>
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4149
Beskrivning
Internationell handläggare. Erasmus+-ansvarig, ICM-ansvarig, ansvarig för Minor Field Studies (MFS), samordnare för Linnaeus-Palme, kontaktperson för KUNO och CIRRUS. Arbetar med student-, lärar- o...
Läs mer här >>
Utbildningshandläggare
Telefon
08-450 4178
Forskningshandläggare
Telefon
08-450 4136
Beskrivning
Handlägger ärenden som rör externa forskningsmedel och extra forskningstid i tjänst. Styrdokument rörande forskning och forskarutbildning. Handläggare i FFU (forsknings- och forskarutbildningsutsko...
Läs mer här >>

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA) ansvarar för det centrala administrativa stödet för utbildning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå, samt forskning. Avdelningen arbetar även med stöd till studenter, doktorander och nämnder. Arbetet sker i nära samarbete med Konstfacks fyra institutioner.

Inom UFA:s ansvarområden finns antagning, studiedokumentation (LADOK), examenshandläggning, internationalisering (inklusive mobilitet), kvalitetssamordning och central administration av forskningsprojekt och doktorandutbildning.

Information och stöd ges till presumtiva och befintliga studenter. Det innefattar information under ansökningsprocessen, studie- och karriärsvägledning, studenthälsa, likabehandling (jämställdhet, diskriminering) och andra studenträttsliga frågor.

Stöd för doktorandutbildning, planering av utbildningsutbud och utbildningshandläggning (utformning av kursplaner och utbildningsplaner) är placerat här, och även högskolans utbildnings- och studieadministrativa system, som exempelvis Ladok, är förlagda till avdelningen.

I det sekreterar- och handläggarstöd som ges till Utbildnings- och forskningsnämnden samt Forsknings- och forskarutbildningsutskottet ingår även planering och beredning av arbetet.

Bland avdelningens uppdrag i övrigt kan nämnas beredning av remisser, dimensionering av utbildning, prognoser och andra underlag till högskolans styrelse, årsredovisning och budgetunderlag. På uppdrag av ledningen och nämnderna genomförs utredningar.