Performativitet som förhållningssätt i visuella och materiella kulturstudier, 15 hp, HT22

Kursen vänder sig till yrkesverksamma lärare på alla nivåer som undervisar i estetiska ämnen, liksom till musei-, hantverks-, mediepedagoger.

Kursen ges av Institutionen för bild- och slöjdpedagogik och kan ingå i en magisterexamen i bildpedagogik eller masterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik vid Konstfack.

Visuell kultur, materiell kultur och lärande kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, innefattande teoretiska perspektiv som visuell och materiell kultur, performativitet, identitet och lärande.

Syftet med denna kurs på avancerad nivå är att knyta performativitetsbegreppet till pedagogiska frågeställningar inom ramen för visuella och materiella kulturstudier.

Hur lär vi oss genom att arbeta med visuella, materiella och multimodala uttrycksformer? Hur förstår och värderar vi kunskapers olika framträdandeformer, t.ex. multimodala sådana? Och hur kan vi bedriva forskning om men även genom visuella, materiella, multimodala och performativa teorier och metoder?

De aspekter av performativitet som berörs i kursen handlar om allt ifrån språkliga till visuella och materiella handlingar i olika medier och för olika ändamål.

Som ett spår genom kursen löper även reflektioner kring etik- och värdegrund kopplat till frågor om performativa handlingar.

Vi utforskar tillsammans hur performativa handlingar kan användas i analys av olika material och i redovisningar av resultat.

I kursen arbetar vi med:

  • Performativitetsbegreppets historia och utveckling inom de traditioner och sammanhang som fått särskild betydelse för visuella och materiella kulturstudier
  • Teorier om performativitet i visuella och materiella kulturstudier
  • Performativitet som metodologiskt förhållningssätt
  • Olika performativitetsbegrepps funktion och användning i konstnärlig och vetenskaplig forskning
  • Performativa analysmetoder
  • Performativa presentationsformer

Kursen examineras genom performativa redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v.35 2022 - v.02 2023
Studietakt: Halvfart 50%
Studieform: Distans

Undervisningsspråk: Svenska, undervisning på engelska kan förekomma
Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Antal platser: ca 12

Kursplan: LF2002

Litteraturlista: Kurslitteratur

Förkunskapskrav
Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande som innehåller minst 45 hp i bild, slöjd, media eller design, eller kandidatexamen som innehåller minst 60 hp inom ämnde med relevans för kursens område.

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A

Urval: Urval sker genom samlad bedömning av den sökandes CV och motiveringsbrev.

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars till och med 19 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.


2. Filer att skicka in till konstfack.se
Filer att ladda upp:
- Examensarbete / uppsats på kandidatnivå, eller motvarande (eventuell gestalande del kan också dokumenteras i PDF:en).
- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Sammanlagt max 3 filer (som pdf).

Accepterade filformat: PDF

Institution: Institutionen för bild - och slöjdpedagogik (IBIS).

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.