Överklaga beslut

En del av de beslut som fattas om din ansökan till högskoleutbildning kan överklagas. Överklagandenämnden för högskolan är den myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område.

Exempel på beslut som kan överklagas är

  • beslut om att sökande inte uppfyller kraven för behörighet till högskoleutbildning
  • beslut om avslag på anståndsansökan

Observera att beslut om urval (bedömningen av arbetsprover för urval) inte kan överklagas.

Det skriftliga överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från det att den sökande fått del av beslutet. Om skrivelsen kommer in för sent kan den avvisas. Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till den i beslutet angivna adressen.

I skrivelsen ska du ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Du bör också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress).

Konstfack omprövar först beslutet och ändrar det om något fel har begåtts, samt överlämnar handlingarna inklusive det nya beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Om beslutet inte ändras överlämnas handlingarna, tillsammans med Konstfacks yttrande, till Överklagandenämnden för högskolan för slutlig prövning. Beslut fattat av Överklagandenämnden kan inte överklagas.

Läs mer om att överklaga på Överklagandenämndens hemsida.

Samtliga beslut som kan överklagas till Överklagandenämndens högskola hittar du här.