Överklaga beslut

En del av de beslut som fattas om din ansökan till högskoleutbildning kan överklagas. Det är Överklagandenämnden för högskolan som prövar om ett beslut ska ändras.

Endast den person beslutet gäller kan överklaga. 

Överklagandet ska ske senast tre veckor efter att den sökande tog del av beslutet.

Överklagan ska vara skriftlig och ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men ges in till Konstfack. Adressen är:

Överklagandenämnden för högskolan
Registrator
Konstfack
Box 3601
126 27 Stockholm

Av överklagan ska följande framgå:
• Dina personuppgifter (namn personnummer, telefonnummer och e-postadress).
• Vilka ansökningsalternativ överklagan gäller.
• Vilket eller vilka beslut du anser är felaktiga.
• Varför du anser att beslutet ska ändras.

Överklagandet ska vara undertecknat.

Beslut om urval (bedömningen av arbetsprover för urval) kan inte överklagas.

Uppdaterad: 17 december 2010
Sidansvarig: