Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten påverkar dig både som upphovsperson och som användare av andras verk.

Upphovsrätt utgår från principen att en person som har skapat ett verk ska ha ensamrätt att bestämma hur verket i fråga får användas. Upphovsrätten är lagstadgad och brott mot upphovsrätten kan innebära straff, förbud och skadestånd. Upphovsrätten omfattar ekonomisk rätt och ideell rätt.

Upphovsrättslagen

Ekonomisk rätt 

Den ekonomiska upphovsrätten innebär rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och att erhålla ekonomisk ersättning för detta. Denna rätt kan upphovspersonen sälja eller överlåta till någon annan.

Ideell rätt

Den ideella rätten innebär att ett verk inte får återges på ett förvanskat sätt eller ett sätt som kränker upphovspersonens goda namn. Den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsperson. 


Vad är ett "verk"?

För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått en viss verkshöjd. Det betyder att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovspersonens egna skapande. 


Citat

Det är tillåtet att citera offentliggjorda verk i syfte att belysa eller kritisera verket i fråga, eller för att ge perspektiv på ett resonemang. Det är inte tillåtet att återge citatet på så sätt att det förvanskar dess intentioner eller kan skada upphovspersonen.  


Återgivande av andras bilder

Bilder omfattas inte av den generella citaträtten, däremot är det tillåtet att återge andras bilder i en vetenskaplig eller kritisk text (t.ex. inom ramen för utbildning) - dock ej i digital form! Andras konstverk får avbildas om de är stadigvarande placerade utomhus på allmän plats, alltså offentlig konst. Denna rätt har dock begränsningar, som du kan läsa mer om i länken nedan (från intresseorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige).

Citaträtt

Frågor och svar om avbildning av offentlig konst


Plagiering

Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete. Det kan röra sig om en text, en bild eller ett diagram etc., och framställer materialet som om det vore ditt eget. 

Det är mycket viktigt att alltid ange vilka källor du använder genom att citera och referera till dem på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om hur du citerar och refererar i Refero, en antiplagieringsguide framtagen av Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

Refero - antiplagieringsguide

 

Open Access

Open Access (OA) är ett sätt att göra forskningen mera synlig och tillgänglig för allmänheten. Open Access innebär att vetenskapliga resultat, framför allt artiklar, men även andra typer av publikationer, görs fritt tillgängliga på Internet så att de kostnadsfritt kan läsas, laddas ner, kopieras, skrivas ut och spridas i digital form. Som vanligt måste full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt. Upphovspersonen måste anges och verket får inte förvanskas.

Open Access


Copyright - Copyleft

Det finns olika initiativ för att möjliggöra för upphovsrättsinnehavare att avstå hela eller delar av sin upphovsrätt, s.k. Copyleft. Detta sker ofta genom någon form av licens, t.ex. de som utarbetats av organisationen Creative Commons. 

Creative Commons


Kopiera och dela skyddat material inom högskola och universitet

Möjligheten att kopiera och skriva ut upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrättslagen. För att tillmötesgå lärarnas kopieringsbehov och underlätta deras yrkesutövning har staten träffat ett ramavtal om kopiering med upphovsrättsinnehavarnas organisationer genom Bonus Copyright Access.

Alla lärare vid de universitet och högskolor som tecknat avtalet har rätt att för sin undervisning kopiera och skriva ut ett visst antal sidor för att komplettera den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen.
Från och med 2014-01-01 gäller denna rättighet även för studenter.

Kopiera med omdöme

Högskoleavtalet ger lärare och studenter möjlighet att kopiera och dela copyrightskyddat material digitalt och analogt genom att
 • ladda ner
 • fotografera av
 • skanna
 • skriva ut
 • kopiera i kopiator
 • lägga in i digitala presentationer, som PowerPoint och liknande, som används inom ramen för utbildning
 • spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc.
 • dela materialet på lärosätets slutna nätverk, via mejl etc.
 • projicera och visa på skärm
 • spela in och dela föreläsningar på lärosätets slutna nätverk, via e-post, etc
 • dela ut papperskopior

Mängden material som får kopieras anges i de allmänna villkoren men tumregeln är att max 15 % eller max 15 sidor får kopieras.

Bonus Copyright Access