Publiceringsvillkor DiVA

Nedanstående är DiVA:s publiceringsvillkor hämtade 2021-02-26

 

1. Organisationen tillhandahåller DiVA som publiceringsplattform.
Organisationen erbjuder genom DiVA en teknisk miljö där upphovspersonen själv kan ladda upp vetenskapliga och konstnärliga dokument. Parallellpublicering av tidskriftsartiklar är ett exempel på användning av DiVA som publiceringsplattform.

2. Vid uppladdning av verk i DiVA kan upphovspersonen välja att göra det tillgängligt för allmänheten eller att arkivera det.
Uttrycket "tillgängligt för allmänheten" betyder att i princip alla och envar har möjlighet att ta del av verket. Forskarsamhället räknas i den meningen till "allmänheten". Upphovspersonen behåller sin upphovsrätt, och allmänhetens nyttjande av informationen i DiVA regleras av Upphovsrättslagen. (Se även Pkt 9)

3. Upphovspersonen svarar själv för att han/hon innehar erforderlig upphovsrätt för att publicera verket i DiVA.
Eftersom upphovspersonen inte överlåter någon del av upphovsrätten, står Organisationen/DiVA utan ansvar för eventuella brott mot upphovsrättsliga regler avseende upphovspersonens verk. Lärosätet tillhandahåller enbart en plattform, vilket innebär att upphovspersonen är "den som publicerar" i DiVA.

4. Upphovspersonen ansvarar själv för att verket, om detta utgör del av examination, har godkänts för publicering.
Avhandlingar, examensarbeten och liknande måste vara godkända för publicering innan upphovspersonen får lägga ut dem i DiVA. Enligt Lärosätets regler ska alla avhandlingar från Lärosätet (doktorsgrad och licentiat) i elektronisk form inlämnas till Lärosätets Bibliotek. Lämpligen sker detta genom uppladdning till Lärosätet/DiVA. Sådana verk kan sedan inte förändras (t ex tas bort) utan att upphovspersonen först haft kontakt med Lärosätet.

5. Publiceringen i DiVA vilar på icke-kommersiella grunder.
Organisationen debiterar ej upphovspersonen några avgifter för publiceringen i DiVA. Upphovspersonen har inte rätt till ekonomisk ersättning från organisationen för publiceringen i DiVA. Organisationen har inte rätt att ta ut avgifter för allmänhetens användning av upphovspersonens verk i DiVA.

6. Upphovspersonen samtycker till att personuppgifter hänförliga till upphovsskapet databehandlas i den utsträckning som är nödvändig för publiceringen av upphovspersonens verk i DiVA.
Hantering av personuppgifter knutna till upphovspersonen och dennes verk omfattas av dataskyddsförordningen (2018) GDPR. Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personidentifikatorer och i förekommande fall organisationens lokala identifikator och e-post.

7. Lärosätet har rätt att ta bort upphovspersonens verk från DiVA om upphovspersonen bryter mot Publiceringsvillkoren.
Enligt Organisationens anvisningar för publicering i DiVA är upphovspersonen skyldig att ta del av och godkänna Publiceringsvillkoren. Detta bekräftas genom knapptryckning i DiVA:s registreringsmodul, vid uppladdning av fulltextfil.

8. Den som lägger upp fulltext i DiVA svarar för att samtliga upphovspersoner till verket informerats om och godkänt Publiceringsvillkoren.
Denna punkt reglerar ansvarsförhållandena vid flerupphovspersonsverk samt sådana fall där någon annan än upphovspersonen, på dennes uppdrag, lägger in verket i DiVA.

9. Upphovspersonen har möjlighet att avstå från delar av sin förfoganderätt till verket.
Genom att förse verket med särskild licens, t ex av typen Creative Commons, kan upphovspersonen ge användarna rättighet att använda verket inom vidare ramar än vad som gäller enligt Upphovsrättslagen.

10. Publiceringsvillkoren gäller i tillämpliga avseenden även om Organisationen övergår till annan systemlösning än DiVA.
Metadata och uppladdade filer överförs i sådana fall till det nya systemet.