Slöjd för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)

Konstfacks lärarlyftskurs i slöjd tar utgångpunkt i att alla deltagare har en lärarutbildning och egna erfarenheter från undervisning i slöjd. Kursdeltagarna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom det materialområde de undervisar i. För att ge samtliga kursdeltagare en bredd inom ämnet innehåller kursen också obligatoriska moment för både hårda och mjuka material samt hur dessa kan kombineras.

Kursen ska ge kursdeltagarna bredare och djupare hantverkskunskaper och utveckla deras förmåga att anpassa sin undervisning till olika åldersgrupper utifrån Lgr11 och säkerhetsaspekter, samt förstå slöjdandets roll och möjligheter ur ett historiskt, samtids- och framtidsperspektiv. Kursen ska förbereda studenterna för undervisning i slöjdens alla material och kombinationer av dessa. Ämneskunskaper och ämnesdidaktik knyts i kursen samman genom att slöjdande och slöjdundervisning diskuteras och prövas i relation till läroplanens övergripande och ämnesspecifika mål och utveckling av olika förmågor hos eleverna.

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Validering av tidigare kunskaper och färdigheter
Antas du till denna kurs kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. Ansökan om validering kommer att göras i systemet Valda, www.valda.uhr.se/LararLyftet/Home.

Det går från och med den åttonde juni att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter (till exempel tidigare högskoleutbildning, annan utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet) för tillgodoräknande av delar av eller hela denna kurs.

Önskar du ansöka om validering görs detta senast den 31 augusti via ett särskilt system, Valda. Önskar du inte ansöka om validering så behöver du inte göra någonting.

Information om validering slöjd

Information om hur du ansöker finns i bifogad fil Ansökan i Valda.

För övriga frågor om validering, kontakta Skyddad adress

För att du, när du är antagen, ska kunna göra en ansökan i systemet väljer du Jag ansöker om validering. Därefter väljer du att logga in via Universityadmissions.se - Antagning.se och loggar in med det konto du använde på antagning.se när du ansökte till lärarlyftskursen. I systemet finns instruktioner inbyggda och det går där att ladda upp de dokument du vill åberopa.

Vad som kan vara bra att göra innan du gör din ansökan är:
1) Läs igenom kursplanen för kursen (återfinns längre ned på denna sida)
2) Fundera över vad du gjort tidigare som gör att du anser dig redan kunna delar av / hela kursen. Det kan exempelvis vara yrkesverksamhet, tidigare lästa kurser eller annan verksamhet.
3) Tänk igenom hur du ska kunna styrka det du åberopar. Det kan exempelvis vara genom intyg, omdömen, läsårsplaneringar, portfolio, intervju eller annat.

Kurskod: LL0001

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs en behörighetsgivande lärarexamen, anställning som lärare samt undervisning i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. Dessutom krävs huvudmannens godkännande.

Urval
Lottning bland behöriga sökande


Kursbeskrivning

Kursen är indelad i 6 delkurser.

Delkurs 1 Material, redskap och verktyg 10 hp
Delkurs 2 Slöjden i samhället 5 hp
Delkurs 3 Slöjdens gestaltande uttryck 7,5 hp
Delkurs 4 Slöjd och lärande 7,5 hp
Delkurs 5 Fördjupning i slöjd 7,5 hp
Delkurs 6 Projektarbete 7,5 hp

För information om lärandemål och innehåll hänvisas till kursplanen nedan.

Allmänt om kursen
Kursen skall förbereda studenterna för undervisning i slöjdens alla material och kombinationer av dessa. Ämneskunskaper och ämnesdidaktik knyts i kursen samman genom att arbetsformer diskuteras och prövas i relation till olika mål och utveckling av olika förmågor hos eleverna

Ämnesteoretiskt innehåll i förhållande till årskurs/skolform
I delkurserna presenteras och diskuteras olika texter som berör slöjdandets betydelse för människan ur såväl ett historiskt som ett samtidsperspektiv. Forskningsartiklar och avhandlingar som tar upp slöjdbegreppet, slöjdens roll i hemmet förr/nu, saluslöjd, hantverk vs. konsthantverk, slöjd i narrativt perspektiv, slöjd som kommentar till samtiden etc. lyfts fram och diskuteras i relevanta sammanhang i de olika kursmomenten i alla delkurser. Vi samarbetar i delkurs 2 med Stockholm läns hemslöjdskonsulenter och genomför ett seminarium där praktiska moment varvas med denna typ av innehåll. Delar av litteraturen är kurslitteratur som behandlas genom studenternas skriftliga reflektioner och muntliga diskussioner.

Ämnesdidaktiskt innehåll i förhållande till årskurs/skolform
Kursinnehållet riktar sig mot undervisning i slöjd i hela grundskolan. I delkurs 1 läggs en grund för kunskap om materialinriktningarna metall, textil och trä (materialegenskaper och skötsel) satt i ett hållbart perspektiv. Materialbearbetningsmomenten delas upp tematiskt, t.ex. fiber, tråd, tyg/forma, foga. Ämnesinnehållet i övriga delkurser bygger på en progression från enkla metoder till mer avancerade och från styrda teknikuppgifter till gestaltande och tematiska uppgifter. Olika material kombineras där det är lämpligt, t.ex. genom att göra redskap i trä som används i arbete med textila material, eller i gestaltande arbete där olika hårda och mjuka material kombineras. Utifrån studenternas egna erfarenheter av bearbetning av olika material och utifrån Lgr11:s övergripande och ämnesspecifika mål, diskuteras hur och i vilka kontexter man kan konstruera arbetsområden för olika åldersgrupper i grundskolan.

Hur undervisning och specifika material och tekniker kan göras tillgängligt ur ett funktionsvarierat och normkritiskt perspektiv prövas och diskuteras. Detta sker genom att behandla olika exempel på anpassningar för nyanlända elever och elever med språklig variation samt elever i behov av särskilt stöd. Hur traditionella könsmönster kan motverkas prövas och diskuteras genom val av inspirationsmaterial och bilder som lyfts in i undervisningen, hur vi ser på elevers ’fria val’ av materialinriktning i slöjden, samt hur pojkar respektive flickor bemöts.

Aktuella styrdokument
Lgr11:s kursplan med kommentarmaterial för slöjd är aktuella dokument under hela lärarlyftskursen. Studenten sammanfattar varje hantverksmoment/arbetsområde/projekt i ett dokument eller portfolio (från delkurs 2 i tematiska och utforskande uppgifter) där arbetsområdets relation till kursplanen diskuteras utifrån innehåll, åldersgrupp och erfarenheter från eget arbete eller undervisning. Vid redovisningar förmedlar och diskuterar studenterna sina lika eller olika erfarenheter.

Bedömning och betygssättning
I delkurs 4 tas kunskapskraven för slöjd i Lgr11 och Skolverkets bedömningsstöd upp. Delkursen är förlagd till den tid på våren då lärarna själva skall sätta betyg, och undervisningen tar utgångspunkt i deras erfarenheter och frågor, samt knyter an till forskning kring bedömning. I delkurs 3 diskuteras processbedömningar i samband med att studenterna dokumenterar sina slöjdprocesser i portfolio, diskussioner som knyter an till forskning kring kreativa processer. Vid vissa redovisningar tillämpas kamratbedömning. I delkurs 6 formulerar studenterna som avslutande uppgift sin egen slöjdlärarprofil, där de förväntas beskriva hur de vill arbeta med formativ och summativ bedömning i sin undervisning.

Verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer
I delkursernas olika arbetsområden struktureras undervisningen upp på olika sätt för att ge studenterna erfarenheter av olika sätt att introducera uppgifter/kunskapsområden och strukturera arbetsmetoder och -processer. Vi arbetar för att möta olika lärstilar och varvar mellan föreläsningar med bildmaterial, instruktionsfilmer, visar konkret bearbetning av material/användning av maskiner och redskap, tillhandahåller beskrivningar, instruktioner och litteratur. Uppgifterna varieras från att vara styrda teknikövningar (delkurs 1 och delvis 2), tematiskt utforskande av slöjdmaterial (delkurs 2, 3, 5, 6) eller tematiska projekt som knyter an till aktuella teman i samtiden eller kulturella uttryck (delkurs 2, 3). I samband med redovisningar (i helgrupp/mindre grupper/ extern eller intern utställning) diskuteras alltid studenternas erfarenheter av arbetssätt/arbetsform ur didaktiskt perspektiv för slöjdundervisning i grundskolan.

Aktuell forskning
Aktuell forskning återkommer genom samtliga delkurser, där den aktuella forskningen inom slöjdområdet läses och följs upp via seminarier genom diskussioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Av litteraturlistan framgår vilken forskningsrelaterad litteratur som behandlas. Vid föreläsningar presenteras nya forskningspublikationer och texter som knyter an till aktuella arbetsområden. Vi tar upp forskning kring utvecklingen av slöjdämnet (delkurs 1), slöjden ur olika perspektiv som genus och internationella kulturuttryck (delkurs 2), slöjden i samhället (delkurs 2, 3), slöjden som pedagogiskt rum (delkurs 1, 4, 6), bedömning (delkurs 4, 6), slöjden i samhället (delkurs 2, 5, 6).

Generella kompetenser
I kursen berörs normkritiska perspektiv, främst genusfrågor, samt reflektion kring funktionsnedsättningar i samband med det fortlöpande arbetet i slöjdlokalerna och studenterna tar upp dessa aspekter i sina dokumentationer (se särskilt rubriken Ämnesdidaktiskt innehåll i förhållande till årskurs/skolform). Säkerhetsaspekter för arbete i slöjdsalar tas upp, och i samband med maskinkurs genomgår studenterna ABC-kurs i samarbete med universitetets hälsoteam.

 I kursens avslutande portfoliouppgift (delkurs 9) reflekterar kursdeltagarna över sin egen slöjdlärarprofil. Här utreds bland annat hur man möter elever med olika kulturell bakgrund, elever med behov av särskilt stöd, genusperspektiv på slöjd och anknytning till aktuell forskning.

Under hela kursen används digitalt stöd för undervisning och dokumentation för lärare och elever vilket innebär att IT i undervisningen kommer in som en naturlig, praktisk del under hela studietiden.

Kursplan

Litteraturlista


Kurstid, studietid och studieform
Kurstid: 3 september 2018 - 19 januari 2020 , Studietakt: Halvfart (50%)

Undervisning på kursen sker genom såväl campusförlagd undervisning som undervisning på distans. Antalet campusträffar: ca 4 tvådagarsträffar per termin.

Ansökan och huvudmannens godkännande
Ansökan sker under perioden 15 mars – 16 april 2018 och sker via www.antagning.se.

Kom ihåg att du måste ha ett godkännande från din skolhuvudman för att kunna gå kursen.

Det är viktigt att du kontrollerar att behörighetsgivande meriter finns antagning.se tillhanda.

Blankett för huvudmannens godkännande.


OBSERVERA!

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet enligt ”Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande” Se Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/

Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Mer information
Har du allmänna frågor om kursen, vänd dig till administratör Carolina Setterberg, Skyddad adress.

För studievägledning, vänd dig till studievägledare Gabriella Rizzo, Skyddad adress, 08-450 41 51.

På Skolverkets hemsida kan du få mer information om vilka ämnen och kurser som finns tillgängliga att läsa inom Lärarlyftet: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan/sok-till-lararlyftet-ii-1.169726

Viktiga datum höstterminen 2018

Anmälan öppnar: 15 mars

Sista anmälningsdatum på antagning.se: 16 april

Sista kompletteringsdag: 15 maj

Antagningsbesked: 1 juni


Mer information

Har du allmänna frågor om kursen:
Carolina Setterberg
Skyddad adress

Frågor om behörighet:
Kontakta Skolverkets upplysningstjänst
08-527 332 00

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik


På Skolverkets hemsida kan du få mer information om vilka ämnen och kurser som finns tillgängliga att läsa inom Lärarlyftet: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan/sok-till-lararlyftet-ii-1.169726Säkra din behörighet med Lärarlyftet

Uppdaterad: 7 september 2016
Sidansvarig: