Slöjd för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet)

Kursen riktar sig till dig som arbetar som lärare och som vill bredda din behörighet med ämnet slöjd. Målet med kursen är att förbereda dig för undervisning i slöjdens hårda och mjuka material och kombinationer av dessa. Ämneskunskaper och ämnesdidaktik knyts samman genom att arbetsformer diskuteras och prövas i relation till mål och utveckling av slöjdkunnande hos eleverna.

Ingen antagning hösten 2024

Kursen ska ge kursdeltagarna en grundläggande och varierad hantverkskunskap samt utveckla deras förmåga att anpassa sin undervisning till olika åldersgrupper utifrån rådande styrdokument och säkerhetsaspekter. Förståelse för slöjdverksamhet och slöjdens möjligheter ur ett historiskt, samtids- och framtidsperspektiv behandlas. Kursen ska förbereda studenterna för undervisning i slöjdens alla materialinriktningar och kombinationer av dessa. Slöjdande och slöjdundervisning diskuteras och prövas i relation till läroplanens övergripande och ämnesspecifika mål och utveckling av olika förmågor eller specifikt hantverkskunnande hos eleverna. På detta sätt knyts ämneskunskaper och ämnesdidaktik samman i kursens olika uppgifter.


Målgrupp

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen. 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig, samt anställning som lärare.

Ansökan och huvudmannens godkännande
Ansökan sker via www.antagning.se.

Kom ihåg att du måste ha ett godkännande från din skolhuvudman för att kunna gå kursen.

Hämta blankett för huvudmannens godkännande (på Skolverkets hemsida).

Det är viktigt att du kontrollerar att behörighetsgivande meriter finns på antagning.se senast sista kompletteringsdatum.

Urval
Lottning bland behöriga sökande

Kursen är indelad i 6 delmoment
Delmoment 1 Material, redskap och verktyg 10 hp
Delmoment 2 Slöjden i samhället 5 hp
Delmoment 3 Slöjdens gestaltande uttryck 7,5 hp
Delmoment 4 Slöjd och lärande 7,5 hp
Delmoment 5 Fördjupning i slöjd 7,5 hp
Delmoment 6 Projektarbete 7,5 hp

För information om lärandemål och innehåll hänvisas till kursplanen nedan.

Kursplan: LL0004.pdf

Litteraturlista: LL0004_Litteraturlista.pdf

Kurstid: 28 augusti 2023 – 19 januari 2025
Studietakt: Halvfart (50%)

Undervisning på kursen sker genom såväl campusförlagd undervisning som undervisning på distans. Antalet campusträffar: ca 4 tredagarsträffar per termin.

Validering av tidigare kunskaper och färdigheter
Antas du till denna kurs kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter (till exempel tidigare högskoleutbildning, annan utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet) för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. 

 Lärarlyftets sista dag för ansökan om validering är 11 september 2023. Ansökan om Validering görs i systemet Valda. . 

Att tänka på innan du gör din ansökan om validering:

1) Läs igenom kursplanen för kursen

2) Fundera över vad du gjort tidigare som gör att du anser dig redan kunna delar av/hela kursen. Det kan exempelvis vara yrkeserfarenhet, tidigare lästa kurser eller annan verksamhet. 

3)Tänk igenom hur du ska kunna styrka det du åberopar. Det kan exempelvis vara genom intyg, omdömen, läsårsplaneringar, portfolio, intervju eller annat. 

Information om validering

Information om ansökan i Valda

Önskar du inte ansöka om validering så behöver du inte göra någonting.

För övriga frågor om validering, kontakta ibisadmin@konstfack.se

Mer information
Har du allmänna frågor om kursen, vänd dig till administratör Katarina Andersson, ibisadmin@konstfack.se

För studievägledning, vänd dig till studievägledare Gabriella Rizzo, ibisadmin@konstfack.se, 08-450 41 51.

På Skolverkets hemsida kan du få mer information om vilka ämnen och kurser som finns tillgängliga att läsa inom Lärarlyftet: www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/lararlyftets-kurser-och-utbildningar