Bild för årskurs 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)

All undervisning i kursen har sin utgångspunkt i bildämnet på grundskolans årskurser 7-9 och hur tydliga ramar bör sättas för att konkretiserade kunskapsmål ska kunna uppnås i undervisningen.

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Validering av tidigare kunskaper och färdigheter
Antas du till denna kurs kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. Ansökan om validering kommer att göras i systemet Valda, https://valda.uhr.se/LararLyftet/Home

Det går från och med den åttonde juni att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter (till exempel tidigare högskoleutbildning, annan utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet) för tillgodoräknande av delar av eller hela denna kurs.

Önskar du ansöka om validering görs detta senast den 31 augusti via ett särskilt system, Valda. Önskar du inte ansöka om validering så behöver du inte göra någonting.

Information om validering Bild 1-45 hp.

Information om hur du ansöker finns i bifogad fil Ansökan i Valda.

För övriga frågor om validering, kontakta Skyddad adress

För att du, när du är antagen, ska kunna göra en ansökan i systemet väljer du Jag ansöker om validering. Därefter väljer du att logga in via Universityadmissions.se - Antagning.se och loggar in med det konto du använde på antagning.se när du ansökte till lärarlyftskursen. I systemet finns instruktioner inbyggda och det går där att ladda upp de dokument du vill åberopa.

Vad som kan vara bra att göra innan du gör din ansökan är:
1)    Läs igenom kursplanen för kursen (återfinns längre ned på denna sida)
2)    Fundera över vad du gjort tidigare som gör att du anser dig redan kunna delar av / hela kursen. Det kan exempelvis vara yrkesverksamhet, tidigare lästa kurser eller annan verksamhet.
3)    Tänk igenom hur du ska kunna styrka det du åberopar. Det kan exempelvis vara genom intyg, omdömen, läsårsplaneringar, portfolio, intervju eller annat.

Kurskod: LL0002

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs en behörighetsgivande lärarexamen, anställning som lärare samt undervisning i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. Dessutom krävs huvudmannens godkännande.

Urval
Lottning bland behöriga sökande


Kursbeskrivning

Kursen är indelad i 7 delkurser
Delkurs 1 Introduktion till bildpedagogik 7,5 hp
Delkurs 2 Digitala verktyg och arbetssätt 7,5 hp
Delkurs 3 Undervisning och bedömning i bildämnet 7,5 hp
Delkurs 4 Presentationsformer för bildämnet 4,5 hp
Delkurs 5 Visuell retorik och perception 3 hp
Delkurs 6 Undervisningsplanering och inkludering i bildämnet 7,5 hp
Delkurs 7 Digitala resursytor

För information om lärandemål och innehåll hänvisas till kursplanen nedan.

Delkurs 1: Introduktion till bildpedagogik 7,5 hp
Delkursen tar upp bildämnets kunskapsmål och historik under förra århundradet och de ämneskoncept som fortfarande och av tradition tillämpas parallellt och växelvis vilket bekräftas av de nationella utvärderingarna av bildämnet från 2003 och 2015. Ämneskoncepten ligger delvis som ett hinder för att utveckla ämnet bild mot en mer samtida ämneshantering. De bärande ämnesdidaktiska teorierna i kursen bygger på ett strukturellt tänkande kring hur bildämnet kan problematiseras utifrån dess betydelsebärande komponenter och hur ämnet kan iscensättas i grundskolans högstadium med inkluderande arbetsformer där eleverna kontinuerligt lär nya strategier för visuell gestaltning.

Vidare arbetar delkursen med workshops som visar hur arbeten inom traditionella avbildningsövningar kan utvecklas till att bli kommunikativa. De olika workshopparna arbetar hantverksmässigt och teoretiskt/praktiskt med såväl virtuell som rumslig gestaltning.

Delkursen granskar strukturen i kursplanen i bild, framför allt det centrala innehållet, och diskuterar olika möjligheter att arbeta utifrån ett tänkande där materialitet, strategier för gestaltning och tematik samverkar i en helhet. Målet är att kursdeltagarna ska få förmåga att förvalta det centrala innehållet i kursplanen utifrån ett helhetstänkande istället för småuppgifter baserade på kunskapskraven.

Delkurs 2: Digitala verktyg och arbetssätt i bildämnet 7,5 hp
Studenterna startar i början av delkursen en blogg som fungerar som digital presentationsyta. Där redovisar de sina uppgifter och blir parlästa och kommenterade av sina kurskamrater/lärare. I samband med detta går vi igenom hur man kan arbeta med digital publikation i skolan och hur man kan använda dessa ytor för att kollaborera, reflektera samt synliggöra kunskap. I delkursen tas även upp copyright, hur man hittar information och bilder man får använda.

Delkurs 3: Undervisning och bedömning i bildämnet 7,5 hp
Kontinuerligt arbetar delkursen aktivt med elevaktiva metoder och strategier för uppföljande och tolkande aktiviteter i bildundervisningen. Metoderna syftar till att stärka formativ bedömning och ge alternativ till traditionell kritik eller situationer där elever själva ska förklara/berätta om sina intentioner med sitt bildarbete.

Att bedöma och betygssätta estetisk verksamhet kräver konkretisering och en begreppsanvändning som är begriplig för alla inblandade parter – så långt det är möjligt. Kunskapskraven i kursplanen använder schablonformuleringar och kursen arbetar hur man kan utarbeta pedagogiska exempel på hur kvalitet i kunnandet kan formuleras med konkretisering av kunskapskraven kombinerat med visuella och generella exempel. Studenterna arbetar med bedömning av konkreta elevexempel, studerar olika matrismodeller (bland annat i bedömningsstöder för bild) och hur kunskapskraven ska tolkas och användas i det vardagliga arbetet. Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning betonas också. Delkursen bevakar ständigt och tillämpar aktuell forskning inom bedömnings- och betygsfrågan i litteratur och andra läromedel.

Delkurs 4: Presentationsformer för bildämnet 4,5 hp
Delkursen innehåller undervisning i narrationsteori, rörlig bild och storyboard. Den omfattas också av filmövningar där kursdeltagarna får omsätta sina kunskaper i handling och därefter redovisa och reflektera över de färdiga filmerna tillsammans med undervisande teorilärare.

Delkurs 5: Visuell retorik och perception 3 hp
Delkursen tar upp hur visuell retorik inom reklam kan tydliggöras utifrån AIDAS- och VALS-teorierna (Attention, Interest, Desire, Attraction, Satisfaction och Values and Lifestyles) i bildundervisningen samt hur undervisning om reklambild kan utformas som ett intellektuellt och gestaltande problem för att synliggöra de livsvärden med vilka reklamen arbetar. Som en del av detta arbete ingår praktisk tillämpning av grafisk formgivning i digital form samt enklare layout och typografi.

I det centrala innehållet för kursplanen i bild omnämns Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapandebilder för egna syften. Här arbetar delkursen med olika strategier för bildundervisning. Här återfinns många exempel på gestaltningsproblem där det som redan finns kan omarbetas och betydelseförändras. Konstbilden aktualiseras och hur den kan återanvändas utan att den förevisas som traditionell konsthistoria samt hur bildämnet kan arbeta med existerande objekt som utgångspunkt för betydelseproduktion.

Delkurs 6: Undervisningsplanering och inkludering i bildämnet 7,5 hp
Delkursen bygger på att deltagarna ska formulera ett för samtiden relevant bildämne i form av en läsårsplanering för årskurs 7, 8 och 9. Här är bland annat de inkluderande arbetsmetoderna viktiga, det vill säga att ämnet inte utformas utifrån instrumentell färdighetsträning, utan ett ämne där elever ges möjlighet att lära nya och inkluderande metoder för gestaltning inom olika temaområden. Kursdeltagarna utformar en högstadieplanering plus tre lokala planer, en för åk 7, en för åk 8 och en för åk 9. Här ingår undervisning om ett korrekt språkbruk (bland annat bedömningsbara mål), det kritiska förhållandet mellan kunskapsmål, innehållet i undervisningen, uppläggning, redovisningsformer samt tidsplanering.

Delkurs 7: Digitala resursytor 7,5 hp
I arbetet med att skapa en digital resurssida ingår grundläggande webbdesign. Obligatoriskt för kursdeltagarna är att skapa en bildpedagogisk webbaserad resurs som kan fungera som stöd, inspiration eller som fönster för elevarbeten. Det kan också vara en plats att samla uppgifter och temaarbeten. Det finns här en stor frihet i hur kursdeltagarna kan utforma sin resurs. Målet är att efter kursen ha en resurs som blir till ett stöd för den pedagogiska verksamheten. Arbetet följs kontinuerligt av kurskamrater och lärare genom att processen beskrivs och diskuteras på den individuella kursbloggen.

Undervisning och generella kompetenser som omfattar fler delkurser
Kursen har inslag med föreläsning och exempel från undervisning med nyanlända som går i s.k. Sprintklasser. Kursen samarbetar med Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet vars lärare undervisar i kursen kring bemötande av elever i behov av särskilt stöd. I kursen betonas att genusfrågan inte bara blir ett tema för undervisning utan framförallt ett intellektuellt problem som inte kan lösas utifrån ett normativt tänkande. Genusperspektivet kopplas direkt till ämnet, det vill säga hur bildstudier som anknyter till skrivningarna i kursplanen för årskurs 7-9 kan problematiseras för elever.


Kursplan


Litteraturlista


Kurstid, studietid och studieform
Kurstid: 3 september 2018 - 19 januari 2020 , Studietakt: Halvfart (50%)

Undervisningen på kursen sker genom såväl campusförlagd undervisning som undervisning på distans. Antalet campusträffar: 4-5 campusträffar per termin.

Ansökan och huvudmannens godkännande
Ansökan sker under perioden 15 mars – 16 april 2018 och sker via www.antagning.se.

Kom ihåg att du måste ha ett godkännande från din skolhuvudman för att kunna gå kursen.

Det är viktigt att du kontrollerar att behörighetsgivande meriter finns antagning.se tillhanda.

Blankett för huvudmannens godkännande.


OBSERVERA!

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet enligt ”Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande” Se Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/ 

Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Mer information
Har du allmänna frågor om kursen, vänd dig till administratör Carolina Setterberg, Skyddad adress.

För studievägledning, vänd dig till studievägledare Gabriella Rizzo, Skyddad adress, 08-450 41 51.

På Skolverkets hemsida kan du få mer information om vilka ämnen och kurser som finns tillgängliga att läsa inom Lärarlyftet: skolverket.se/kompetens-och-fortbildning

Viktiga datum höstterminen 2018

Anmälan öppnar: 15 mars

Sista anmälningsdatum på antagning.se: 16 april

Sista kompletteringsdag: 15 maj

Antagningsbesked: 1 juni


Mer information

Har du allmänna frågor om kursen:
Carolina Setterberg
Skyddad adress

Frågor om behörighet:
Kontakta Skolverkets upplysningstjänst
08-527 332 00

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik


På Skolverkets hemsida kan du få mer information om vilka ämnen och kurser som finns tillgängliga att läsa inom Lärarlyftet: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan/sok-till-lararlyftet-ii-1.169726Säkra din behörighet med Lärarlyftet

Uppdaterad: 14 september 2012
Sidansvarig: