Bild för årskurs 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet)

Kursen riktar sig till dig som arbetar som lärare och som vill bredda din behörighet med ämnet bild. Undervisningen i kursen behandlar bildämnet i grundskolans årskurser 7–9.

Ingen antagning hösten 2024

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig, samt anställning som lärare.

Ansökan och huvudmannens godkännande
Ansökan sker www.antagning.se.

 

Kom ihåg att du måste ha ett godkännande från din skolhuvudman för att kunna gå kursen.

Hämta blankett för huvudmannens godkännande (på Skolverkets hemsida).

Det är viktigt att du kontrollerar att behörighetsgivande meriter finns på antagning.se.


Urval
Lottning bland behöriga sökande


Kursen är indelad i 7 delmoment

Delmoment 1: Introduktion till bildpedagogik 7,5 hp

Delmoment 2: Digitala verktyg och arbetssätt i bildämnet 7,5 hp

Delmoment 3: Undervisning, bedömning och betygsättning i bildämnet 7,5 hp

Delmoment 4: Narration och bildberättande 4,5 hp

Delmoment 5: Visuell kommunikation, retorik och perception 3 hp

Delmoment 6: Undervisningsplanering och inkludering i bildämnet

7,5 hp

Delmoment 7: Digitala resursytor 7,5 hp


Kurskod: 
LL0005


Litteraturlista
: Kurslitteratur


Kurstid, studietid och studieform
Kurstid 15 januari 2024 – 8 juni 2025

Studietakt: Halvfart (50%)

Undervisningen på kursen sker genom såväl campusförlagd undervisning som undervisning på distans. Antalet campusträffar: 3–6 campusträffar per termin.


Validering av tidigare kunskaper och färdigheter
Antas du till denna kurs kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter (till exempel tidigare högskoleutbildning, annan utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet) för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. Ansökan om Validering görs i systemet Valda. Sista dag för ansökan om validering är 22 januari 2024.


Att tänka på innan du gör din ansökan om validering:

1) Läs igenom kursplanen för kursen.

2) Fundera över vad du gjort tidigare som gör att du anser dig redan kunna delar av/hela kursen. Det kan exempelvis vara yrkeserfarenhet, tidigare lästa kurser eller annan verksamhet. 

3)Tänk igenom hur du ska kunna styrka det du åberopar. Det kan exempelvis vara genom intyg, omdömen, läsårsplaneringar, portfolio, intervju eller annat.

Information om ansökan i Valda

Önskar du inte ansöka om validering så behöver du inte göra någonting.

För övriga frågor om validering, kontakta ibisadmin@konstfack.se


Mer information
Har du allmänna frågor om kursen, vänd dig till administratör Katarina Andersson, ibisadmin@konstfack.se.

För studievägledning, vänd dig till studievägledare Gabriella Rizzo, ibisadmin@konstfack.se, 08-450 41 51.

På Skolverkets hemsida kan du få mer information om vilka ämnen och kurser som finns tillgängliga att läsa inom Lärarlyftet: www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/lararlyftets-kurser-och-utbildningar