Personuppgiftbehandling vid rekrytering

Konstfack (org.nr. 2021001199) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som ingår i din ansökan. Konstfack behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR): Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Inkommen och upprättad (registrerad) ansökan är en allmän handling. Alla som begär ut denna handling kan därmed ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Vid anställning av lektorer och professorer inhämtas även sakkunnigutlåtanden, som även de utgör allmänna handlingar.

Deltagande i rekryteringsprocessen och fackliga företrädare får automatiskt ta del av sökandes handlingar via vårt rekryteringssystem.

Din ansökan, bilagor och de mejl som skickas i ärendet gallras (raderas/destrueras) efter två år i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1, RA-MS 2005:31). För dig som erbjuds anställning bevaras ansökan och bilagor (inkl sakkunnigutlåtanden) i din personalakt hos HR-enheten. Handlingar rörande överklagan bevaras.

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta aktuell handläggare för ärendet eller dataskyddsombud@konstfack.se.