Högskolepedagogisk utbildning

Den högskolepedagogiska utbildningen på Konstfack följer Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Mål och syfte

Det övergripande målet för utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.

För mer information om mål för utbildningen: SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande.pdf


Om utbildningen

Utbildningen på Konstfack ges som personalutbildning. Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng. Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är indelad i två delar, A och B. Du kan även gå en fortsättningdel, del C. Deltagare får ett studieintyg efter varje avslutad del.

Utbildningen har ett begränsat antal platser till 20 deltagare. Först till kvarn gäller. Prefekt eller närmsta chef ska godkänna anmälan. Vid färre än sex anmälda genomförs inte utbildningen.

Om deltagare får förhinder, ska avanmälan ske senast en vecka före kursstart. Kurserna är avgiftsfria, men om platsen förblir outnyttjad så debiteras institutionen/avdelningen/enheten. Debiteringen är 2 000 kr för outnyttjad plats. Platsen kan överlåtas till någon annan inom institutionen/avdelningen/enheten.


Teman på del A 

 • Träff 1. Introduktion till den högskolepedagogiska utbildningen, rättigheter och skyldigheter för högskolelärare och studenter, undervisningsmiljöer på Konstfack

 • Träff 2. Planera och genomföra undervisning

 • Träff 3. Examinera, bedöma, utveckla.

 • Träff 4. Examination av del A - kursplan eller kursbeskrivning


Teman på del B 

 • Träff 1. Utbildningsfilosofi och teoretiska perspektiv

 • Träff 2. Handledningssamtalet och studenters skrivande

 • Träff 3. Redovisning auskultationsuppgift samt jämställdhet och likabehandling

 • Träff 4. Examination av del B - pedagogisk grundsyn 


Teman på del C 

Del C har följande två huvuddelar:

 • Ett undersökande projektarbete

 • En pedagogisk portfolio


Arbetsgruppen för högskolepedagogisk utveckling (AHU)

 • Jan Hjalmarsson, bibliotekschef (ansvarig för AHU)
 • Niklas Billström, IKT-koordinator
 • Simon Ceder, lektor (Institutionen för bild- och slöjdpedagogik)
 • Emma Isaksson, enhetschef (Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation)
 • Elin Norberg, utbildningshandläggare (UFA)
 • Paulina Nyman, skrivhandledare (Studieverkstaden)


Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) följer upp verksamheten årsvis och/eller vid behov.


Uppdrag

 • att planera, genomföra och följa upp den högskolepedagogiska utbildningen samt andra kompetensutvecklande aktiviteter för lärare vid högskolan som bidrar till att stärka det kollegiala samtalet om högskolepedagogik inom högskolan.
 • att stödja lärare, lärarlag och institutioner att använda högskolans lärplattform, e-mötesverktyg och andra digitala verktyg för att främja studentcentrerade läraktiviteter, pröva nya undervisnings- och examinationsformer och förenkla administration.
 • att utveckla former för delande av kunskaper och resultat inom det högskolepedagogiska området.
 • att agera högskolans kontakt gentemot nationella och internationella samarbetspartners inom det högskolepedagogiska området, följa utvecklingen och sprida information vidare inom högskolan.

Kontakt: Jan Hjalmarsson 08 450 41 20, jan.hjalmarsson@konstfack.se