Högskolepedagogisk utbildning

Den högskolepedagogiska utbildningen på Konstfack följer Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. 

Mål och syfte

Det övergripande målet för utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.

För mer information om mål för utbildningen SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande

Om utbildningen

Utbildningen på Konstfack ges som personalutbildning och omfattar 10 veckors heltidsstudier. Utbildningen motsvarar 15 högskolepoäng. Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är indelad i tre delar – A, B och C – där varje del löper under en termin. Du som deltar får ett studieintyg efter varje avslutad del.

Anmälan sker till prefekt, enhetschef eller närmaste chef. 

Teman på del A - nästa start HT2021

 1. Högskolejuridik för lärare
 2. Utbildning, progression och den röda tråden
 3. Att möta studenter med fokus på studenthälsa och funktionsvariationer
 4. Att välja undervisningsformer och digitala verktyg
 5. Kursutvärderingar för studentinflytande och kursutveckling


Teman på del B - nästa start HT2021

 1. Utbildningsfilosofi och teoretiska perspektiv
 2. Handledningssamtalet
 3. Att arbeta med studenters skrivande
 4. Jämställdhet och likabehandling
 5. Att lära av varandra – auskultation
 6. Examinationsformer och bedömning


Teman på del C - börjar HT2021

Del C har följande två huvuddelar:

 1. Ett undersökande projektarbete
 2. En pedagogisk portfolio


Arbetsgruppen för högskolepedagogisk utveckling (AHU)

 • Jan Hjalmarsson, bibliotekschef (ansvarig för AHU)
 • Niklas Billström, IKT-koordinator
 • Simon Ceder, lektor (Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
 • Emma Isaksson, enhetschef (Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation)
 • Elin Norberg, utbildningshandläggare (UFA)
 • Paulina Nyman, skrivhandledare (Studieverkstaden) 


Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) följer upp verksamheten årsvis och/eller vid behov.

Uppdrag:

 • att planera, genomföra och följa upp den högskolepedagogiska utbildningen samt andra kompetensutvecklande aktiviteter för lärare vid högskolan som bidrar till att stärka det kollegiala samtalet om högskolepedagogik inom högskolan.
 • att stödja lärare, lärarlag och institutioner att använda högskolans lärplattform, e-mötesverktyg och andra digitala verktyg för att främja studentcentrerade läraktiviteter, pröva nya undervisnings- och examinationsformer och förenkla administration.
 • att utveckla former för delande av kunskaper och resultat inom det högskolepedagogiska området.
 • att agera högskolans kontakt gentemot nationella och internationella samarbetspartners inom det högskolepedagogiska området, följa utvecklingen och sprida information vidare inom högskolan.

Kontakt: Jan Hjalmarsson 08 450 41 20 jan.hjalmarsson@konstfack.se