Visselblåsning – uppmärksamma missförhållanden

Konstfack har inrättat en visselblåsarfunktion för att snabbt fånga upp missförhållanden som allvarligt kan skada vår verksamhet, våra studenter eller våra anställda.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning kan bidra till att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, som att säkerställa öppenhet och transparens inom myndigheten. På så sätt kan missförhållanden snabbt komma att uppmärksammas och åtgärdas innan underliggande orsaker växer.

EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen innebär att svenska myndigheter med fler än 50 anställda ska inrätta en särskild rapporteringskanal före den 30 juni 2022. Den svenska visselblåslagen går lite längre än EU-direktivet och ger även skydd för den som slår larm om missförhållanden av allmänintresse som framkommer i ett arbetsrelaterat sammanhang (Lag 2021:890).

En trygg kanal för den som rapporterar kan öka möjligheten att agera visselblåsare och därmed bidra till att upptäcka korruption och andra oegentligheter.

Konstfack har därför valt att implementera visselblåsarfunktionen med stöd av en extern tjänst. Syftet är att tillhandahålla en kanal för anmälan där uppgiftslämnarens anonymitet kan säkerställas.


Vem kan anmäla

Traditionellt sett har begreppet använts om medarbetare som gått ut med information om allvarliga missförhållande på sin arbetsplats genom media (eller som medlem i en organisation etc).

Den rapporterande personen kan vara arbetstagare, tidigare anställd, arbetssökande, praktikant, extern ledamot i organ, konsult, uppdragstagare eller någon annan som står till förfogande eller utför ett arbete på Konstfack.

Har en arbetstagare fått kännedom om, eller misstänker att någon verksam inom Konstfacks organisation inte agerar enligt gällande lagstiftning ska detta alltid uppmärksammas. I första hand ska missförhållanden rapporteras till chef.


Vad kan anmälas

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang om
- missförhållande som strider mot lag, EU-direktiv, förordning, föreskrifter etc
- missförhållande som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram

Om du är osäker på om du ska rapportera ett missförhållande eller inte, rekommenderar vi att du gör en anmälan. Om din anmälan inte kan hanteras i visselblåsarsystemet kommer du att få information om detta samt rådgivning om vart du kan vända dig istället.


Hur görs en anmälan?

Alternativ 1: Rapportera till en chef inom Konstfacks organisation

Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för visselblåsning enligt instruktion nedan


Rapportering via interna visselblåsarkanaler

Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 0771-77 99 77.

Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från Konstfack eller med Konstfacks leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge den företagsunika koden kon753 för att identifiera att det är för Konstfack anmälan görs.

På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.


Offentlighet och sekretess i visselblåsarfunktionen 

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Konstfacks primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid Konstfack som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. När du rapporterar till Konstfacks interna rapporteringskanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

När en anmälan inkommer till Konstfack registreras den och diarieförs. Eftersom Konstfack är en myndighet kan denna komma att begäras ut som allmän handling. Om detta sker görs en så kallad sekretessprövning av innehållet enligt redan nämnda lag samt övriga delar i sekretesslagstiftningen (OFL 2009:400), då uppgifter som omfattas av sekretess inte ska lämnas ut. Ett skriftligt avslagsbeslut om att inte lämna ut allmänna handlingar kan överklagas till domstol.


Rapportering via externa visselblåsarkanaler

Utöver att rapportera till Konstfacks interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.


Om det lagstadgade meddelarskyddet

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering.

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att hen har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet.

Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).


Rapporteringsverktyget och den externa samarbetspartnern

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Inga cookies sparas och all meta-data raderas från uppladdade filer i syfte att skydda din identitet. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Vill du vidta extra försiktighetsåtgärder rekommenderar vi att du gör din anmälan från en dator som inte är upp kopplad till Konstfacks IT-miljö, exempelvis en privat dator, smartphone eller surfplatta.

- Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

- Det är viktigt att du beskriver all fakta i anmälan, inklusive de förhållanden som tros vara mindre viktiga. Påståenden bör utvecklas noggrant och all dokumentation som kan ha relevans bör bifogas.

Genom att låta en utomstående aktör ta hand om anmälningarna ökar oberoendeskapet i lösningen. Konstfack samarbetar därför med 2Secure som dels tillhandahåller själva visselblåsarsystemet, men tar också emot och hanterar samtliga inkommande ärenden på uppdrag av Konstfacks visselblåsarkommitté.

2Secure är ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet av den här typen av ärenden. De har en etablerad förmåga och stor erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar. 2Secure är vana vid att hantera och bedöma känsliga ärenden. Som utomstående och därmed oberoende aktör granskar de inkommande ärenden samt genomför utredningar av ärenden på uppdrag av Konstfack.