Riktlinjer för förvärv

Konstfacks biblioteks riktlinjer för förvärv av böcker, tidskrifter och andra media

Syfte med riktlinjerna

Bibliotekets riktlinjer för förvärv ska fungera som ett stöd för personalen i arbetet med inköp av olika media, men också vara ett sätt att kommunicera för bibliotekets användare de principer som ligger bakom beslut kring förvärv. Riktlinjerna utgår från bibliotekets verksamhetsuppdrag, som de formuleras i Konstfacks Plan för verksamhetsstöd.

Bibliotekets verksamhet och målgrupp

Bibliotekets verksamhet inriktar sig i första hand på att ge stöd till den utbildning och forskning som äger rum på Konstfack. Den primära målgruppen är därför studenter, lärare, forskare och övrig personal på Konstfack, och denna grupps behov äger prioritet, vilket avspeglas i låneregler och övrig service som biblioteket erbjuder, inklusive förvärv av böcker och andra media. Biblioteket är ett offentligt bibliotek och öppet för allmänheten, som kan ta del av våra befintliga samlingar på plats och genom hemlån.

Allmänna principer för bibliotekets förvärv

Bibliotekets inköp av böcker är till stor del styrt av användarna i form av inköpsförslag från studenter, forskare, lärare och övrig personal. Som komplement bevakar vi också bokutgivningen inom Konstfacks ämnesområden och gör kontinuerliga inköp av litteratur som ännu inte efterfrågats. Alla beslut om förvärv ska föregås av en bedömning enligt följande kriterier:

  • Ämnesmässig relevans för den utbildning och forskning som bedrivs på Konstfack
  • Kvalitet – bedömd utifrån tillgänglig information
  • Tillgänglighet – tryckt, elektronisk, språk etc.
  • Ekonomi – vi ska använda tilldelade resurser på effektivast möjliga sätt

Ovanstående kriterier kan avgöra huruvida inköp skall göras, men i vissa fall också avgöra i vilken form publikationen ska införskaffas, tryckt bok eller e-bok.

Inköpsförslag

Inköpsförslag från studenter, doktorander, lärare, forskare och annan personal välkomnas som ett komplement till den bevakning av utgivning som biblioteket gör. Vi utgår ifrån att de förslag som inkommer har koppling till den utbildning eller forskning som bedrivs på Konstfack. I tveksamma fall kan vi komma att begära in kompletterande information.

Vi tackar nej till inkomna inköpsförslag i fall där vi, utifrån tillgängliga källor, bedömer att det föreligger brister i kvalitet eller att titeln faller utanför den ämnesmässiga ramen för vår verksamhet. Om det är möjligt kan vi i sådana fall i stället låna in den efterfrågade boken via fjärrlån. Inköp ska göras med ambitionen att tillgodose behoven hos Konstfacks primära användargrupper, nuvarande och framtida.

Förslag från allmänheten bedöms tillsammans med annan litteratur som vi tittar på i vår bevakning av nyutkommen litteratur, men har inte samma vikt som förslag från Konstfacks studenter, forskare, lärare och övrig personal.

Ämnesområden

Biblioteket bevakar och förvärvar i första hand litteratur inom Konstfacks ämnesområden, alltså konst, industridesign, visuell kommunikation, inredningsarkitektur, möbelformgivning, konsthantverk, textil konst, metall-, keramik- och glasformgivning, slöjd- och bildpedagogik, samt stödvetenskaper som används inom ramen för utbildningen. Bland dessa märks särskilt ämnen som filosofi, psykologi och samhällsvetenskap. I den mån vi köper in skönlitteratur ska den ha någon koppling till våra ämnen eller till Konstfack, antingen i innehållet eller via upphovsperson. Vi förvärvar också tecknade serier och bilderböcker för barn, två genrer som har relevans för utbildningar på Konstfack.

Språk

Undervisningsspråk på Konstfack är svenska och engelska. I enlighet med detta förvärvas i första hand litteratur på dessa språk.

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur förvärvas i tre exemplar, varav ett avsätts som referensexemplar. Finns litteraturen som e-bok köper vi in ett tryckt referensexemplar utöver e-boken. Särskilda låneregler gäller för KURS-hyllan: kortare lånetid och förseningsavgifter. En placering på KURS-hyllan gäller tillsvidare, inte bara under kursens gång. Biblioteket behöver därför tydlig dokumentation i form av litteraturlistor för att placera en bok på KURS-hyllan.

Konstfacksrelaterat material

Vi förvärvar publikationer som ges ut av Konstfacks studenter, lärare, forskare och övrig personal. Det gäller även tidigare studenter. Vi tar även emot egenpublicerat material och införlivar det i våra samlingar och katalog, ofta som enda bibliotek i Sverige.

Donationer

Vi tar emot donationer under förutsättning att vi kan förfara med materialet som vi själva önskar, utan krav på att materialet ska införlivas i våra samlingar. Dubbletter skänks vanligtvis bort.

Fjärrlån

Varje fjärrlån betraktas som ett potentiellt inköpsförslag, särskilt då det handlar om nyutkommen litteratur inom våra ämnesområden. Omvänt förvandlas ibland inköpsförslag till fjärrlån.

Inköpskanaler och mediespecifika urvalskriterier

Konstfack är en statlig myndighet och följer som sådan de statliga ramavtal som gäller för inköp av litteratur och tidskrifter. Det innebär att vi förbinder oss att så långt det är möjligt använda de leverantörer som upphandlats genom central förhandling.

FYSISKT MATERIAL

Konstfack förvärvar både tryckta böcker och e-böcker. Det som avgör om vi köper in en tryckt bok eller en elektronisk har framför allt att göra med utbudet, ämnenas karaktär och ekonomiska övervägningar.

Vår ambition är att erbjuda ett fördjupat utbud av specialiserade tidskrifter inom Konstfacks ämnesområden. En tidskriftsprenumeration är ett långsiktigt åtagande, vilket gör att beslut om att påbörja en ny prenumeration är en mer omfattande process än beslut om förvärv av böcker.

Biblioteket har en videosamling som huvudsakligen består av videokonst och dokumentärer. En stor del av samlingen består av donationer från upphovspersonerna själva. Vi har ingen aktiv bevakning av utgivningen på området, utan förvärvar nytt när vi får inköpsförslag. Biblioteket förvärvar också artists’ books.

ELEKTRONISKT MATERIAL

E-böcker

Biblioteket använder sig av en upphandlad plattform för e-böcker som möjliggör för Konstfacks studenter, lärare, forskare och personal att själva ladda ner böcker. Bibliotek kan av upphovsrättsskäl inte köpa e-böcker avsedda för konsumentmarknaden. I de fall då obligatorisk kurslitteratur finns som e-bok köps den in i den formen för att maximera tillgänglighet för så många samtidiga läsare som möjligt.

E-tidskrifter

Majoriteten av bibliotekets e-tidskrifter tillhandahålls genom förlagspaket och fulltextdatabaser som innehåller tusentals titlar. Ett mindre urval tidskrifter tillhandahålls elektroniskt utanför dessa paket. I de fall då en tidskrift finns som helhet i elektronisk form väljer vi som regel att avsluta prenumerationen på den tryckta tidskriften.

Databaser

De databaser som biblioteket erbjuder utgör både stöd för att hitta information genom ämnessökningar och fulltexttillgång till e-tidskrifter. Användningen av databaserna analyseras genom statistikuttag, så att vi kan försäkra oss om att budgeten används på ett effektivt sätt.