Nya möjligheter med unik, tvärvetenskaplig kurs om gestaltade livsmiljöer

2 april 2024

Sök ”Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinärt lärande” och öka samarbetet över yrkesgränser, få nya perspektiv och redskap.

Bild: Loulou Cherinet


Kurspaketet ”Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinärt lärande” är ett samarbete mellan Södertörns högskola och Konstfack. Det vänder sig till dig som är yrkesverksam och vill utveckla nya arbetssätt och en bredare kompetens inom gestaltad livsmiljö. Du är till exempel konstnär, arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt, formgivare eller designer och möter här konstprojektledare, konsulter eller kuratorer som arbetar med frågor som berör det offentliga rummet, offentlig konst och/eller stadsplanering. Syftet är att ge möjlighet att orientera sig i sitt eget och andras yrkesfält och få syn på de interdisciplinära perspektiven. Men också att ge nya perspektiv och bättre redskap för att arbeta med gestaltade livsmiljöer.

Bland annat behandlas frågor om behovet att bygga ekonomiska, ekologiska och socialt hållbara livsmiljöer. Förståelsen ökar för de stora utmaningar vi står inför i relation till våra gemensamma rum och vi prövar alternativa sätt att tänka, förhålla oss och arbeta på. Istället för traditionellt stuprörstänkande flyttar vi med hjälp av tvärdisciplinära förhållningssätt hela frågan om våra gemensamma livsmiljöer framåt.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med såväl näringsliv som civilsamhälle. Arkitektkontor, fastighetsägare, företrädare för byggsektorn liksom representanter från stadsplaneringskontor, offentlig konst och konstnärer har gett sina perspektiv på vad utbildningen borde innehålla. Flera av dessa aktörer kommer också att delta i undervisningen genom olika typer av samarbeten.

De som har utvecklat programmet och blir dina lärare kommer från olika håll men har intresserat sig för offentlig konst och offentliga rum på olika sätt. Sofia Wiberg är forskare i urbana och regionala studier vid KTH, Håkan Nilsson är professor i konstvetenskap på Södertörns högskola och Loulou Cherinet professor i konst på Konstfack.

Läs mer och välkommen att söka senast 15 april: Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinärt lärande (kurspaket 60 hp), HT24-VT26 - Konstfack