Grattis Johanna Enger och Loove Broms!

13 mars 2024

Deras forskningsprojekt om förbättrade ljusmiljöer och motståndskraftig bostadsbebyggelse får tre respektive åtta miljoner av Energimyndigheten.

Intresset för och kunskapen om ljusets inverkan på välbefinnande och hälsa på arbetsplatser, i skolmiljöer och inom vården ökar. Samtidigt innebär kraven på hållbar utveckling att energianvändningen behöver minska. Lektor och verkstadsansvarig på Perceptionsstudion Johanna Enger har fått tre miljoner kronor för forskningsprojektet Perspektiv på ljuskvalitet i rumsliga miljöer. Syftet är att utveckla och sprida kunskap om hur olika metoder för subjektiv upplevelse och objektiv mätbarhet kan komplettera varandra för att både skapa goda ljusmiljöer, och som en målsättning, även minska energianvändningen. Projektet pågår t o m 2025.

Loove Broms, lektor på masterprogrammet Design Ecologies får av Energimyndigheten åtta miljoner kronor för att mellan 2024 och 2027 genomföra projektet Resurseffektiv lokal resiliens i bostadsbebyggelsen. Projektet utforskar hur befintliga drivkrafter inom preppingkulturen kan påskynda övergången till mer resurseffektiva bostadsområden. Detta i takt med att pandemier, krig och effekter av klimatkrisen skapar störningar i livsviktiga resursförsörjningssystem som tillhandahåller el, vatten, värme, mat och sanitet. Preppingkulturens strategier säkerställer lokal tillgång till nödvändiga resurser när försörjningssystemen sviktar men är nästan uteslutande centrerad runt individen. En tvärvetenskaplig grupp av forskare och praktiker skalar i projektet upp preppingens krishantering till lokal resiliens i bostadsbebyggelse.