Designdriven kunskapsproduktion

Inom denna forskning ställs handling och gestaltande praktik i centrum som inskriven i en utvidgad, relationell och kontextuell process. Här undersöks bland annat hur människor skapar mening i tillvaron, i relation till vilka de är och vart de är på väg. Detta genererar kunskap om människor och dagens komplexa samhälle där hållbarhetsaspekter är kritiska. Forskningen har en kritiskt prövande kunskapsteoretisk hållning och utvecklas genom iscensättande av olika kunskapers framträdandeformer.

Görandet och prövandet ses som ett sätt att tänka och kunskapen framträder i aktiviteter och konkreta materialiseringar. Därmed är kunskapen tillgänglig både för utveckling och kritisk granskning tillsammans med andra. I och genom görandet och handlandet skapas även kunskap som kan vara svår att verbalisera. Denna aspekt av kunskap är central för en stor del av Konstfacks verksamhet och är svår att producera på annat sätt.

Designforskning har utvecklats från en relativt snäv förståelse av design till en uppfattning om design som en väsentlig del av vår kulturella och materiella kultur där även samhälleliga och hållbarhetsaspekter ingår. Den är ofta inter- eller transdisciplinär med ett inkluderande, deltagande tankesätt. Forskning genomförs genom design och använder designens utforskande, innovativa, integrerande och estetiska förmåga att genom skisser och prototyper skapa, föreställa, bedöma och gestalta nya möjligheter för komplexa situationer och sammanhang. Inom denna designdrivna forskning finns ansatser där människan står i centrum (human-centred design), men det finns även ett starkt fokus på ”ting” (non-humans) och hur de påverkar. Ting ska här förstås både som traditionella saker, men även tjänster och sammansättningar av dessa.

För detta forskningsområde innebär det radikala omtänkandet att vi undersöker grunderna för design. Med en fördjupad förståelse av design är vi bättre förberedda att samverka med andra personer, fält och sammanhang i forskning och därmed även göra fördjupade bidrag till forskningen. Denna grundligare förståelse av design bidrar även till att göra undervisningen väl artikulerad och relevant. Detta påverkar i sin tur den framtida designpraktiken. 

Många av våra samtida utmaningar är till sin karaktär öppna, komplexa, dynamiska och sammankopplade där det finns kontroverser mellan olika intressenters önskemål, vilket kräver en förmåga att radikalt ompröva frågeställningar, ramar, deltagande, arbetssätt och gestaltningar.

 

Projekt:
Plats och rum för vård i livets slut
Symbiotic Tactics
Design, bortom tjänst och produkt - utbildning för nya perspektiv på designyrken
DeCoDe