Masterprogrammet i Visuell kultur och lärande

Programmet startar ej höstterminen 2019

120 högskolepoäng, helfart, dagtid


Konstfack erbjuder möjligheten att studera till en Filosofie masterexamen i Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik.

Visuell kultur och lärande kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, innefattande teoretiska perspektiv som visuell kultur, performativitet, identitet och lärande. Det är också ett kunskapsområde som sammanbinder såväl det etnografiska som det konstnärliga kulturbegreppet; estetiska lärprocesser, designprocesser, medie- och kommunikationsvetenskap, multimodala kunskapsformer samt kulturellt entreprenörskap. En masterutbildning i visuell kultur och lärande syftar till att anknyta dessa områden till pedagogiska frågeställningar, liksom kunskap om etik- och värdegrundsfrågor, om formellt och informellt lärande, om tillgänglighet, inkludering och hållbarhet.

Inom många samhällsområden diskuteras betydelsen av den visuella kulturen som resurs och material för identitetsskapande, förståelse och kunskap genom seendet och bildkommunikation. Betydelsen av olika sätt att se, att göra och använda visuella och estetiska erfarenheter i vardagen, omtalas och studeras idag som en cirkulation av sociala och kulturella ”seendepraktiker”. Det är i hög grad frågor om identitet och subjektsskapande aktiviteter som säger vem man blir eller vill vara när man gör visuella erfarenheter eller visualiserar erfarenheter.

Som pedagogiskt område kan detta ses som aspekter av uppväxt i en visuell kultur, där vi i hög utsträckning är involverade i bruket av bildmedier som kunskapsformer, upplevelse- och förståelseformer. Viljan och behovet av att visualisera erfarenheter kan bl.a. kopplas till teknik- och medieutveckling, vilket även lett till utvecklandet av olika teknologier för seendet, en visual literacy, en media literacy och i samtiden en multiple literacy som beskriver de olika former för mediering och visuell, digital kommunikation som idag utgör baskunskaper inom olika kunskapsfält och yrkesområden.

Masterprogrammet i Visuell kultur och lärande ges med två inriktningar:

Examen
Båda inriktningarna leder till en Filosofie masterexamen i Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik.


Mer information

Programmet startar ej höstterminen 2019.

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningens innehåll kontaktar du:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Utbildningsplan
Utbildningsplan för masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Examensarbeten
2018    2017

Uppdaterad: 12 februari 2015
Sidansvarig: