Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp, 2021

I kursen Skrivandets förhandlingar undersöker vi estetiska, politiska och etiska dimensioner av skrivande. Genom textsamtal utifrån kursdeltagarnas projekt och i relation till samtida tankeströmningar fördjupas praktik och förhållningssätt, där egna erfarenheter bryts mot kursmaterialet.

Kursansvarig lärare: Ann-Marie Tung Hermelin, Institutionen för konst

Den franska filosofen Gilles Deleuze menar att vi söker sanningen, inte för att vi är goda, utan för att vi ”utsätts för ett våld som tvingar oss till detta sökande”. Att såren vi bär på härstammar från vårt ursprung och vår situering i världen. Och att det är dessa erfarenheter som driver författaren att göra avslöjanden. Sanningen uppdagas därför inte. Den förråds. Därmed är skrivandet ett förräderi där formen ofta fungerar som förklädnad. Men var går de etiska gränserna för det gränsöverskridande skönlitterära verket? I kursen undersöker vi skrivandets ansvar.

Textsamtal utgör en stor del av kursen och innebär att klassen möts i halvgrupp kring deltagarnas egna nyskrivna texter. Dessa skickas in i förväg och ska ha lästs noga av var och en inför samtalen. Seminarierna leds av läraren samt av inbjudna gäster som är verksamma inom litteratur, konst och andra för kursen relevanta områden. Varje student får också individuell handledning vid ett tillfälle.

Kursdeltagarna förväntas delta aktivt i samtal om samtida konst och litteratur ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Inför varje träff skriver deltagarna självständigt och läser ett omfattande textmaterial. Vi kommer också att diskutera poetik, estetiska strategier och språk som tänkande. Skrivövningar i syfte skapa och finna egna litterära former och utgångpunkter kan också förekomma. Alla kursmoment är obligatoriska.

Målgrupp
Kursen vänder sig till författare och konstnärer som arbetar med text och narrativ. Den sökande arbetar med ett eget konstnärligt och skönlitterärt projekt. Exempel på möjliga textuella praktiker är poesi, essäistik, video-essä, installation, manus och performancepraktik som involverar text.

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:
- förhålla sig till begreppen konflikt och ansvar inom konstnärligt gestaltande
- praktisera skrivandets förhandlingar genom eget skrivande och textsamtal med övriga studenter
- reflektera över egna och andras läsningar och sätt att tala om text
- kritiskt analysera den textuella praktikens samhälleliga villkor och kontexter

Kursens innehåll
Kursen är tvärvetenskaplig och baserad på textuell praktik i konst och litteratur. Den är teoretiskt informerad och syftar till att problematisera perspektiv på skrivande och språk som konflikt och ansvar. I textsamtal synliggörs och förhandlas skrivandets praktik. Kursen inbegriper redovisning av arbetsprojekt och offentligt framträdande.

Behörighetskrav/förkunskapskrav
Kandidatexamen i konst, litterär gestaltning eller motsvarande kunskaper.
Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på bedömning av arbetsprover.

Planerat antal studieplatser: ca 12

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v. 3, 2021 - v. 2, 2022
Studietakt: 25 % av heltid

Kursen består av föreläsningar/seminarier samt självstudier på basen av obligatorisk litteratur. Kursen inbegriper dessutom textsamtal i grupp och individuell handledning samt offentlig presentation i form av utställning/uppläsning eller katalog.

Plats: Konstfack

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.
Kursen examineras dels genom individuellt verk som responderas av extern opponent, dels genom en offentlig utställning/uppläsning och/eller katalog.

Undervisningsspråk: Svenska 

Utbildningsnivå: Avancerad

Kursplan: KOY016 Skrivandets förhandlingar Konflikt och ansvar i text.pdf 

 

Så här ansöker du till Skrivandets förhandlingar

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober 2020.

2. Behörighetskrav - Meriter för att styrka behörighetskravet  (se ovan) laddar du upp till antagning.se senast 2 november 2020.

3. Filer till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 15 september - 2 november 2020. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in till konstfack.se
- CV
- Kortfattad projektbeskrivning och motivering till val av utbildning (max 1 A4)
- 5-10 sidor litterär text eller 3-5 arbetsprover i valfri konstnärlig teknik

Tekniska anvisningar
Textarbeten laddas upp som PDF. 

Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder.

Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, MOV, MP4, eller MP3

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska portfolion inte överstiga 500MB.