Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies


Facebook - Konstfack

Instagram - Konstfack

Uppdaterad: 14 juni 2018

Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 30 hp

Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar fördjupade kunskaper inom det bildpedagogiska och bildvetenskapliga fältet. Kursen ska utveckla förmågan att i ett eget undersökande arbete bidra till kunskapsutvecklingen inom området. Tillsammans med tidigare studier leder kursen till en magisterexamen i bildpedagogik.

Kurskod: LF1002

Målgrupp
Bildlärare, grundskollärare, klasslärare samt andra personer verksamma i bildpedagogiskt arbete eller studier inom det bildpedagogiska området. Kursen ges under förutsättning att antalet behöriga sökande är minst sex.

Lärandemål 
Efter avslutad kurs skall den studerande ha förmåga att
- formulera och undersöka en idé eller frågeställning utifrån vetenskapliga teorier och metoder
- tillämpa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt med relevans för läraryrket och för forskning inom det bildpedagogiska fältet
- tillskansa sig, för en vetenskaplig undersökning, relevant information, och förhålla sig kritiskt till denna samt hantera den på ett etiskt och säkert sätt
- genomföra en vetenskaplig undersökning samt presentera denna i form av en vetenskaplig uppsats

Kursens innehåll 
- Forskningsmetod, ämnesteori och bildpedagogisk teori
- Dokumentations- och samtalsformer som metoder för att synliggöra lärandeprocesser
- Skrivprocessens och forskningsprocessens funktioner inom akademiska traditioner
- Källkritik, källhantering, ”blixtforskning” med avancerad informationssökning
- Uppsatsarbete

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs:
- Kandidatexamen i bildpedagogik om minst 180 hp eller
- Lärarexamen om minst 180 hp som innehåller minst 90 hp bild eller bildpedagogik eller motsvarande

Därtill krävs ytterligare 30 högskolepoäng inom ett område som har relevans för bildpedagogik (exempelvis inom det pedagogiska eller det konstnärliga området), varav minst 15 ska vara på avancerad nivå.

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval
2/3 Högskolepoäng (30-285)
1/3 Alternativt urval (se instruktioner nedan*)

Studietid, studietakt och studieform
Kursstart: 2017-08-28
Kursslut: 2018-06-03
Studietakt: Halvfart (50%)

Kursen ges i huvudsak på distans men med 3-6 obligatoriska campusträffar per termin.

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik.pdf

Litteraturlista: Kurslitteratur för Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik.pdf

Ansökan

Anmälan
Anmälan sker under perioden  15 mars 18 april  2017 via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund.


* Skicka in filer för att delta i urvalsgruppen för alternativt urval
- Beskriv i ett PM omfattande en (1) A4-sida ämnesområde, syfte och tänkbar metod för sin undersökning i examensarbetet. 
- Bifoga tidigare genomfört examensarbete alternativt specialarbete eller uppsats i form av ett (1) dokument. 

Filformat för bägge filerna: PDF 


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Observera att sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på kursen. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdatum.

Observera att sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på kursen. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdatum.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

15 mars 2017
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

8  maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

Mer Information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 13 februari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö