Orientering inom visuell kultur och kommunikation, 15 hp, våren 2018

Kursen syftar till att ge kunskap inom området visuell kultur och kommunikation. Kursen ger en grundläggande orientering om bildteoretiska och bildspråkliga frågor. Kursen skall ge deltagarna ökad kunskap om bildspråkets uttryckssätt och funktion i dagens samhälle samt öka deras förmåga att förstå och använda bilder.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att tillämpa bildanalys och bildtolkning.

• genomföra ett undersökande projektarbete, såväl teoretiskt som visuellt gestaltande inom fältet för visuell kultur och kommunikation
• reflektera över relevanta och samtida frågor för fältet visuell kultur och kommunikation

Kursens innehåll
Bildanalys och bildtolkning, visuell kultur och kommunikation, seendepraktiker, former för paperskrivande samt visuella gestaltningsmetoder.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval: Betyg 2/3, Högskoleprov 1/3

Planerat antal studieplatser: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Studietid: v. 3 2018 - v. 22 2018

Studietakt: Halvfart, 50%

Studieform: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt undersökande arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju veckoslut (fred em kl.14-18+ lördag kl 10-16) under kurstiden. Däremellan är det självstudier. Även grupparbeten förekommer mellan undervisningstillfällena.

Undervisningsspråk: Svenska

Examination
Kursen examineras genom redovisning av ett undersökande projektarbete som presenteras i form av ett paper och ett visuellt gestaltningsarbete.

Kurskod:  LF1004

Kursplan: Orientering inom visuell kultur och kommunikation.pdf

Litteraturlista: Kurslitteratur för Orientering inom visuell kultur och kommunikation.pdf


Ansökan

Anmälan sker under perioden 15 september - 16 oktober 2017 och sker via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund.

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2018

15 september 2017, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se).

16 oktober 2017, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se).

31 oktober 2017, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

8 december 2017
Antagningsbesked 1 publiceras (antagning.se).

19 december 2017 
Sista svarsdag (antagning.se).

27 december 2017
Antagningsbesked 2 publiceras (antagning.se).


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 13 februari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö