Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet, 15 hp, HT22-VT23

Mikrohistoria är ett historievetenskapligt angreppssätt som riktar sig mot den förbisedda detaljen, undantaget snarare än regeln, händelser i det alldagliga – allt det som kan visa sig lika betydelsefullt som den "stora" erkända historien. Detta intresse för små, marginaliserade berättelserna delar den med många konstnärliga angreppssätt.

Kursansvarig lärare: Magnus Bärtås

Kursen undersöker begrepp som arkiv, essä, historia och offentlighet för att väcka frågor om konstens bidrag till en bearbetning av det förflutna och våra föreställningar om det. Den riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma konstnärer, i första hand inom bildkonst och litteratur, men också till sökande från fält som antropologi, arkivvetenskap, filosofi, historia eller journalistik med ett intresse för konstnärliga uttrycksformer. Kursen innefattar både praktiska experiment, metodologisk reflektion och teoretisk eller empirisk fördjupning och redovisas i form av så kallade expositioner.

Målgrupp:
Yrkesverksamma konstnärer och författare, eller studenter, i första hand inom bildkonst och litteratur, men också sökande från fält som antropologi, arkivvetenskap, filosofi, historia eller journalistik med ett intresse för konstnärliga uttrycksformer.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:

– redogöra för bärande begrepp inom den arkiv- och historieteoretiska diskussionen såväl som för aktuella konstnärliga strategier och metoder som relaterar till arkiv, historieskrivning och bilden av det förflutna;
– återge viktiga utvecklingslinjer och avgörande vändpunkter i essägenrens utveckling, med särskild tonvikt på steget från litterär essä till essäfilm och videoessä;
– reflektera över likheter och skillnader mellan bild och text som konstnärliga och/eller vetenskapliga uttrycksformer;
– kreativt gestalta en arkivbaserad undersökning i bild, ljud och/eller text;
– presentera, diskutera och kritiskt utvärdera sina egna arbetsmetoder;
– sätta in sin konstnärliga och/eller vetenskapliga praktik i ett större sammanhang. 

Förkunskapskrav:
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst, litterär gestaltning eller för kursen annat relevant ämne som antropologi, arkivvetenskap, filosofi, historia och journalistik, eller motsvarande kunskap.

Dessutom krävs Svenska 3/B och Engelska 6/Engelska A med betyg godkänd/E.

Urval: En samlad bedömning av den sökandes tidigare meriter och motiveringsbrev. (Bifoga CV och motiveringsbrev).

Examination:
Kursen examineras genom ett individuellt projektarbete, löpande redovisningar samt aktivt deltagande i seminarier och andra kursmoment.

Studietid, studietakt :
Start- och slutveckor: v.35 2022 - v.22 2023
Studietakt: 25%
Schema 2022: Obligatorisk registrering vecka 35. Undervisning på Konstfack måndag, tisdag och onsdag veckorna 37, 41 och 47.
Schema 2023: Undervisning på Konstfack måndag, tisdag och onsdag veckorna 6, 12 ,16 och 22

Antal platser (ca):
12

Plats:
Konstfack 

Undervisningsnivå: Avancerad

Undervisningsspråk: Svenska, men engelska kan förekomma

Kursplan: KOY024_Mikrohistorier

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 19 apr 2022).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet till antagning.se (15 mar - 3 maj 2022).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

3. Filer till konstfack.se: (15 mar - 3 maj 2022).
Du behöver även ladda upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande. 

Filer att ladda upp till konstfack.se:
Motiveringsbrev om max 1 A4-sida samt CV (som 1 PDF)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.