Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp, VT23-HT23

Kursen ger fördjupad kunskap om offentlig konst och konstnärliga förhållningssätt i gränssnittet mellan stadsplanering, konst, arkitektur och design. Kursen tar avstamp i det breda och interdisciplinära fält offentlig konst utgör sedan dominerande aktörer börjat utveckla nya samverkansformer för hållbar urban utveckling, tillfälliga projekt, civilsamhället som uppdragsgivare och byggnadsintegrerad konst. Tillsammans med den nya politiken för gestaltad livsmiljö utgör detta en kursändring som vidgat perspektiven kring vad offentlig konst kan vara och synliggjort hur kompetenser inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv kan stärka varandra och samverka i utformningen av våra fysiska miljöer.

Kursansvarig lärare: Professor Loulou Cherinet, Institutionen för konst

Samtidens samhällsutmaningar möter estetikens traditioner
För dig som student utgör kursen en möjlighet att diskutera och utforska sociala och ekologiska dimensioner av hållbar utveckling mot bakgrund av estetikens frågeställningar om hur människan varseblir och omskapar världen genom konstnärliga objekt och fenomen. Vilka relationer skapas mellan olika konstbegrepp och framtidsbilder i dagens plats-, stad- och regionalutveckling? Kan offentlig konst, dess metoder och processer, fungera som grund för en ny ”planeringssensibilitet”?

Varje läsår tittar kursen närmare på ett aktuellt stadsomvandlingsprojekt som fallstudie. 2019 arbetade vi med Norra Djurgårdsstadens profilerade satsning på ekologisk hållbarhet. 2020 var vi i Södertälje Hamn där småstadskänsla möter global infrastruktur i en av Sveriges mest expansiva regioner. 2021 gjorde vi nedslag i Slakthusområdet där frågeställningar om bevarandet av kulturhistoriska värden och kulturdriven stadsutveckling är centrala. 2022 studerade vi Fokus Skärholmen och dess profilprojekt för social hållbarhet mot bakgrund av rapporten Skillnadernas Stockholm.

Konstnärliga processer och metodutveckling
Genom ett spekulativt arbete med ”offentlig konst på eget uppdrag”, fallstudier, platsanalyser, presentationer och kollegial respons ges du som student också möjlighet att pröva och reflektera kring egna och andras metoder för idé- och skissarbete i en interdisciplinär studentgrupp bestående av konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter, formgivare, konsthantverkare mm. Våra olika yrkeserfarenheter, intressen och perspektiv stärker kunskapsutbytet i kursen som struktureras kring en växelverkan mellan individuella studier och kollektivt lärande.

Att fånga den praktiska kunskapen
Att arbeta med gestaltad livsmiljö utmanar vår förmåga att förhålla oss levande till en massa olika information. Den informationen kan vara teoretisk kunskap eller en manualkunskap, men det kan också vara sådant som egna erfarenheter, känslor och stämningar eller sinnesförnimmelser. Att möta människor, att samverka och agera i komplexa situationer kräver omdömesförmåga och handlingsklokhet. En sorts praktisk kunskap som tar plats hos individen och sällan formuleras. Därför fokuserar kursen på en serie gästföreläsningar av aktörer som på olika sätt representerar den praktiska kunskap kursen studerar. Vi prövar processkrivande som metod för att få syn på och formulera den egna praktiska kunskapen. Vi delar ett fåtal texter som obligatorisk kurslitteratur och en större mängd referenslitteratur.

Exempel på konstnärer, arkitekter, konstvetare, stadsplanerare och kuratorer som gästat kursen; Anna Högberg, Kerstin Bergendal, Runo Lagomarsino, Johanna Gustafsson Fürst, Kudzanai Chiurai, Malin Arnell, Goldin & Senneby, Lisa Torell, Johan Paalzow, Jonas Dahlberg, Eva Arnqvist, Knutte Wester, Ricardo Atienza, Rebecka Bebben Andersson, Tobias Bernstrup, Håkan Nilsson, Fredrik Svensk, Sara Brolund Carvahlo, Apolonija Šušteršič, Anders Berensson, Sofia Wiberg, Jonathan Metzger, Joanna Zawieja, Magdalena Malm, Stella D’Ally, Veronica Hejdelind mm.

Målgrupp
Du som är konstnär, arkitekt, landskapsarkitekt, formgivare, konsthantverkare, konstkurator eller utövar annat konstnärligt yrke med särskilt intresse för kursens ämnesområde.

Behörighetskrav/förkunskapskrav
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst, arkitektur, scenografi, design eller ett för kursen annat relevant ämne, eller minst tre års yrkesverksamhet som konstnär, arkitekt, scenograf, formgivare, designer (styrks med CV) eller motsvarande.

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval
Urval sker på konstnärlig grund genom samlad bedömning av den sökandes portfolio, CV och motiveringsbrev.

Studietid, studietakt
Start- och slutveckor: v. 3, 2023 - v. 3, 2024
Studietakt: 50% (Campus)

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 12

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Kursplan: Konst i det öppna_Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar_KOY033

Kursbeskrivning och litteraturlista: Publiceras senast två veckor innan kursstart 

Schema: Totalt ges fem undervisningstillfällen under vårterminen 2023 och fem undervisningstillfällen under höstterminen 2023. Vid varje undervisningstillfälle möts studentgruppen i tre dagar (onsdag-fredag). Detaljerat schema publiceras senast två veckor innan kursstart.


Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 sep - 17 okt 2022).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden.

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 sep - 1 nov 2022).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande. Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.


Filer att skicka in för urval till antagning.se:

- Portfolio, som 1 Pdf-fil
- CV, som 1 pdf-fil
- Motiveringsbrev, max 1 A4, som 1 pdf-fil

Filformat: PDF

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.