Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp, 2021

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i offentlig konst och konstnärlig praktik i gränssnittet mellan konst och arkitektur. Kursen tar avstamp i det utvidgade fält offentlig konst utgör sedan några år tillbaka i vilket dominerande aktörer har börjat utveckla helt nya arbetsprocesser för urban utveckling, tillfälliga projekt, civilsamhället som uppdragsgivare och byggnadsintegrerad konst i vilken konst och arkitektur samverkar. En kursändring som vidgat perspektiven kring det gemensamma och synliggjort hur sociala dimensioner och hållbarhet är avgörande för att planera och konstruera levande livsmiljöer.

Kursansvarig lärare: Professor Loulou Cherinet, Institutionen för konst

Kursen struktureras kring en kombination av teoretiska och praktiska seminarium, studiebesök, föreläsningar, individuellt konstnärligt arbete och en avslutande offentlig presentation. I arbetet med ett individuellt konstnärligt projekt får kursens deltagare träna sin konstnärliga gestaltningsförmåga genom analys av en plats eller situation, skissarbete, modellarbete, visualisering, teknisk planering och presentation.

I varje kursmoment deltar verksamma konstnärer med stor bredd av erfarenheter, förhållningssätt och kritiska praktiker som gästlärare eller föreläsare. I olika gruppövningar kommer kursens deltagare också att möta och samverka med andra yrkesgrupper som alla har en viktig roll i gestaltningen av offentliga rum, såsom arkitekter, ingenjörer, konstkonsulenter och kuratorer, stadsplanerare, representanter för civilsamhället och fastighetsägare, kulturantikvarier, kommunpolitiker m.fl.

Kursen ger introduktion till, och möjlighet att pröva, metoder och tekniker för:

- förflyttningar från idé till skiss och genomförande
- analys, observation och förstudier i olika typer av offentliga rum
- samråd, medborgardialog och deltagande
- visuell dramaturgi, arkitektonisk visualisering och olika sätt att presentera en idé eller skiss
- stadsutveckling, den svenska planeringsprocessen, olika upphandlingsformer, tids- och kostnadsstyrning

Kursen ger även en kritisk orientering i konst- och arkitekturhistoria med fokus på offentlig konst sedan 1960-talet och relevant teoribildning.

Målgrupp:
Personer inom kreativa praktiker såsom konstnärer, arkitekter, scenografer, formgivare, designers etc.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:
- utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sina egna och andras strategier och metoder för gestaltande arbete i offentliga rum
- bidra till att utveckla förståelsen av det offentliga rummet
- delta i en kritisk diskussion om konstnärens roll i förhållande till andra yrkesgrupper i gestaltningen av det offentliga rummet
- tillämpa praktiska och teoretiska kunskaper som stödjer och förstärker den individuella konstnärliga praktiken samt förmågan att kommunicera det egna arbetet
- orientera sig i den offentliga konstens olika plattformar samt redogöra för traditioner och omvandlingar inom fältet för offentlig konst och arkitektur med tonvikt på̊ de senaste decennierna

Behörighetskrav/förkunskapskrav:
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst, arkitektur, scenografi, design eller ett för kursen annat relevant ämne, eller minst tre års yrkesverksamhet som konstnär, arkitekt, scenograf, formgivare, designer (styrks med CV) eller motsvarande.

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval:
Urval sker på konstnärlig grund genom samlad bedömning av den sökandes portfolio, CV och motiveringsbrev.

Studietid, studietakt: 
Start- och slutveckor: v. 3, 2021 - v. 2, 2022
Studietakt: 50% (Campus)

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 12

Examination:
För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd. Examination sker löpande genom muntliga, praktiska och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande i praktiska och teoretiska seminarier samt ett obligatoriskt slutprojekt.

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Kursplan: Konst i det öppna_Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar_KOY023

Kursbeskrivning och litteraturlista: Publiceras senast två veckor innan kursstart 

Schema: Publiceras senast två veckor innan kursstart


Så här ansöker du till Konst i det öppna

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober 2020.

2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) laddar du upp till antagning.se senast 2 november 2020.

3. Filer till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 15 september - 2 november 2020. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in till konstfack.se
Portfolio som en (1) PDF-fil.
Och/eller max fyra ljud-/filmfiler (accepterade filformat mp3, mp4 och mov).
CV, som en (1) PDF-fil
Motiveringsbrev (max 1 A4), som en (1) PDF-fil

Tekniska anvisningar
Eventuell film ska komprimeras med H.264.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska portfolion inte överstiga 500MB.

Filformat: PDF, MOV, MP4, eller MP3