Introduktion till visuella och materiella kulturstudier och bildpedagogik, 30 hp, 2021

Kursen kan ingå i en magisterexamen i bildpedagogik eller masterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik vid Konstfack.

Kursen är en introduktion till Visuella och materiella kulturstudier som här kopplas till bildpedagogik. Bildpedagogik ska förstås som ett brett ämne, med tillhörighet i utbildningsvetenskap men genomsyrat av estetisk och praktisk kunskap som återfinns i såväl formella som informella lärmiljöer. Det kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning. Det är också ett kunskapsområde som sammanbinder såväl det etnografiska som det konstnärliga kulturbegreppet; häri ryms teorier kopplade till estetiska lärprocesser, designprocesser, medie- och kommunikationsvetenskap, multimodala kunskapsformer och performativitet.

Syftet med denna kurs på avancerad nivå är att knyta visuella och materiella kulturstudier till pedagogiska frågeställningar: Hur lär vi oss genom att arbeta med visuella, materiella och multimodala uttrycksformer? Hur förstår och värderar vi kunskapers olika framträdandeformer, t.ex. multimodala sådana? Och hur kan vi bedriva forskning om men även genom visuella, materiella, multimodala och performativa teorier och metoder?

I kursen arbetar vi sålunda med:

- Teorier och metoder inom områdena visuell kultur, materiell kultur och bildpedagogik. Vi sätter dem i relation till olika forskningsprocesser, med betoning på visuella, materiella och performativa tillvägagångssätt.

- Källkritik, källhantering och forskningsetik med särskild inriktning mot deltagande metoder

- Bearbetning och analys av ett avgränsat forskningsmaterial relevant för kursens område. Detta sker i form av ett mindre projekt (”miniprojekt”) där studenten formulerar en studie med inriktning mot visuell kultur eller materiell kultur och bildpedagogik. Eftersom kursen ges på halvfart över två terminer erbjuder den möjlighet för studenten att använda erfarenheter och material från en pågående yrkesverksamhet. Vi uppmuntrar studenten att använda sig av såväl konstnärliga som vetenskapliga kompetenser.

Målgrupp
Kursen vänder sig till bild-, slöjd, media-, designlärare som önskar vidareutbilda sig och fördjupa sina kunskaper med fokus mot forskning eller utrednings-/utvecklingsarbete. Den lämpar sig även för museipedagoger och andra inom kultur- och medieområdet med en kandidatexamen som innehåller minst 60 hp inom ämne med relevans för kursens område samt intresse för pedagogiska frågor.

Förkunskapskrav
Lärarexamen om minst 180 hp som innehåller minst 45 hp bild, slöjd, media eller design, eller kandidatexamen som innehåller minst 60 hp inom ämne med relevans för kursens område. 

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval
Urval sker genom samlad bedömning av den sökandes examensarbete/uppsats på kandidatnivå (eller motsvarande), CV och motiveringsbrev.

Antal studieplatser: ca 12 deltagare

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 35 2021 - v 22 2022
Studietakt: 50 % av heltid
Studieform: Blandad (Campus och online).

Examination: Kursen är uppdelad i två moment om vardera 15 hp. Den första terminen avslutas med en examination i form av ett skriftligt paper och multimodala presentationer. Andra terminen avslutas med en multimodal presentation av ”miniprojektet”, liksom opponent- och respondentarbete. För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd.

Utbildningsnivå: Avancerad
Plats
: Konstfack (och Zoom)
Undervisningsspråk: Svenska
Kursplan:
LM1001_Introduktion.pdf
Litteraturlista: LM1001_Litteraturlista.pdf

Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars till och med 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.


2. Filer att skicka in till konstfack.se
Filer att ladda upp:
- Examensarbete / uppsats på kandidatnivå, eller motvarande (eventuell gestalande del kan också dokumenteras i PDF:en).
- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Sammanlagt max 3 filer (som pdf).

Accepterade filformat: PDF

Institution: Institutionen för bild - och slöjdpedagogik (IBIS).

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.