Helighetens bilder, 15 hp, 2018

Vad är heligt? Vad är andligt? Hur kan vi gestalta och förmedla känslan av helighet i bild och konst? Hur förhåller sig samtidskonsten till de ”eviga frågorna” om helighet, Gud, liv och död? Hur förhåller sig det sekulariserade samhället till det heliga och det andliga? Vilka är de politiska implikationerna?

"Saturn Devouring His Son" (beskuren) av Francisco Goya, 1819-1823. CC 3.0.


Det här är några av frågorna som ställs och problematiseras i den fristående kursen Helighetens bilder på Konstfack under läsåret 2018-2019 med föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltande, praktiskt arbete. Kursen avslutas – preliminärt – med en redovisande utställning och publikation.

Kursen tar sin utgångspunkt i begreppen helighet respektive andlighet i det sekulariserade samhället och inte minst hur heligheten gestaltas i de storas världsreligionerna. Här utgör den amerikanske videokonstnären Bill Viola och dennes gestaltning av de stora existentiella frågorna en av utgångspunkterna. Kursen söker olika nedslag för hur heligheten uttrycks i såväl konsthistorien som i den svenska samtidskonsten. En genomgående viktigt distinktion är skillnaden mellan det andliga och det heliga, det vackra och det fula, kort sagt med tonvikt på den tyske religionsfilosofen Rudolf Ottos definition av det heliga som det som väcker ångest och fascination på samma gång, ”tremendum et fascinans”.

Kursen reflekterar också över det judiska bildförbudet, den östjudiska jiddischkulturens och chassidismens förhållande till det heliga och den rysk-ortodoxa ikontraditionen samt inte minst förhållandet mellan det sublima och det fula som inkarnerande det mänskliga i heligheten. Om det klassiska skönhetsidealet uttrycks i ”andligheten”, utgör fulheten (det kusliga, det heliga) dess motvikt även i det psykoanalytiska perspektivet från Sigmund Freud till Jacques Lacan och Julia Kristeva. Den postfeministiska teorin erbjuder här intressanta verktyg för ytterligare reflektioner.

Vidare behandlas det gyllene snittet i renässanskonsten som gestaltad gudomlighet. Samtidigt diskuteras också myten om den sekulariserande moderniteten i nutiden. Kursen genomsyras av reflektioner kring heligheten ur ett explicit genusperspektiv. 

Kursen är indelad i föreläsningar och seminarier samt självstudier på basen av rekommenderad litteratur och textkompendium. Kursen inbegriper dessutom ateljésamtal i grupp eller individuellt. Deltagarna gestaltar också i eget konstnärligt arbete valda frågeställningar. För den som vill fördjupa sig ytterligare ges individuell handledning för uppsats.

Kursen leds av professor Tom Sandqvist.


Kurskod:
KOY022

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma konstnärer, designers, konsthantverkare, curatorer, arkitekter och skribenter.

Lärandemål
Efter avslutade kurs skall deltagaren kunna:
• reflektera över hur heligheten har uttryckts visuellt i såväl samtidskonsten som ur ett idéhistoriskt perspektiv.
Den genusteoretiska aspekten beaktas särskilt.
• i sitt eget praktiska-konstnärliga arbete i respektive medium och verbalt kunna gestalta ovannämnda
reflektioner

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Etablerad konstnärlig/litterär eller motsvarande praktik eller konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma konstnärer, designers, konsthantverkare, curatorer, arkitekter och skribenter.

Dessutom krävs Svenska 3 eller motsvarande, med godkänt betyg.

Urval

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på bedömning av portfolio.

Antal studieplatser: ca 20

Utbildningsnivå: Avancerad

Examination
För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd.

Fortlöpande praktisk och muntlig examination samt slutredovisning i form av en självständig och analytiskt reflekterande essä (minst 2 A4-sidor) med källhänvisningar kompletterad med eget gestaltande arbete.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 36 (2018) - v 22 (2019)
Studietakt: 25% av heltid

Föreläsningar/seminarier i princip varje måndag, kl 16-19, med ateljéarbete och ateljésamtal spridda över hela perioden.

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan:  KOY022 Kursplan

Kursbeskrivning:
Publiceras innan kursstart

Preliminära föreläsningar/seminarier

Kurslitteratur:
Sandqvist. Tom: Helighetens bilder. Stockholm/Stehag: Symposion, 2011.
Textkompendium.


Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars och 16 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.


2. Filer att skicka in till konstfack.se
- Egen portfolio i form av tre till sex (3-6) bilder, en (1) PDF-fil
- CV, en (1) PDF-fil
Sammanlagt två (2) PDF-filer

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Anmälan är stängd.

 

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2018


15 mars 2018

Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

16 april 2018
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2018
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2018
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

27 juli 2018
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

2 augusti 2018
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Helena Höök
Skyddad adress
+46 8 450 41 90

Kursansvarig lärare:
Professor Tom Sandqvist Skyddad adress

Institution
Institutionen för Konst

Uppdaterad: 31 januari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.