Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 1 mars 2017

Visuell kommunikation för yrkesverksamma, 15 hp

Kursen syftar till att ge kunskap inom området visuell kommunikation. Kursen ger en grundläggande orientering om bildteoretiska och bildspråkliga frågor. Kursen skall ge deltagarna ökad kunskap om bildspråkets uttryckssätt och funktion i dagens samhälle samt öka deras förmåga att förstå och använda bilder i sin yrkesverksamhet.

Målgrupp
Lärare vid konstnärliga utbildningar, lärarutbildare, lärare i bild och andra kommunikationsämnen samt yrkesverksamma inom bildområdet i stort, t ex journalister, konstnärer, museianställda, fotografer, kultursekreterare m fl.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha
• kunskaper om bild som visuell kommunikation, vilka bildspråkliga uttryckssätt samt vilka funktioner bilden kan ha i samhället
• kunskaper i bildanalys och bildtolkning samt färg som tecken

Den studerande ska också ha förmåga att teoretiskt och gestaltande arbeta undersökande och problemorienterat med aktuella frågor inom det visuella fältet.

Kursens innehåll
Bilden som språk, perception och kommunikation, bildanalys, bilden i massmedia, bildetik, text/bild, rörlig bild, projektmetodik, visualisering. I projektdelen av kursen gör deltagarna ett undersökande arbete som redovisas i form av rapport och visualisering.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet: yrkesverksamhet inom bildområdet i vid bemärkelse (styrks med tjänstgöringsintyg alt. CV) samt minst 30 högskolepoäng högskolestudier eller motsvarande kunskaper.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se, , senast den 31 oktober 2016.

OBS utbildningsbevis för studier på Konstfack som påbörjats före 2009 måste du alltid skicka med post till Antagningsservice.

Urval: Högskolepoäng (1-165)

Examination
Redovisning av ett undersökande projektarbete i två delar; ett paper samt ett konstnärligt gestaltningsarbete. Redovisning av arbetsprocessen i form av en arbetsdagbok. Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt och Underkänt.

Studietid: v.3 2017 - v.22 2017
Studieform:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt undersökande arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju veckoslut (fred em kl.14-18+ lördag kl 10-16) under kurstiden. Däremellan är det självstudier. Även grupparbeten förekommer mellan undervisningstillfällena.

Undervisningsspråk: Svenska

Kurskod: BIVIKY

Kursplan: Visuell kommunikation för yrkesverksamma.pdf

 

Kursen är stängd för anmälan.


Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2017

15 september 2016, kl. 13:00
Anmälan öppnar på antagning.se

17 oktober 2016, kl. 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se.

31 oktober 2016, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda).

8 december 2016
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

19 december 2016
Sista svarsdag

22 december 2016
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Gabriella Rizzo, Utbildningsadministratör
Skyddad adress 08-450 41 51

Institution
Institutionen för Bild- och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö