Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 1 mars 2017

Utbildning för VFU-handledare 7,5 hp

Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Kurskod: BIVFHL

Målgrupp
Lärare i bild, media och andra kommunikationsämnen. VFU-handledare och blivande VFU-handledare.

Lärandemål
Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
– tillämpa teorier och strategier kopplade till handledningsprocessen
– handleda lärarstudenter i verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen med fokus på ämnesdidaktiska perspektiv
– uppvisa god kunskap och förståelse för aktuell pedagogisk och didaktisk forskning med fokus på handledning
– tillämpa professionell samtalsteknik i handledningsprocessen
– självständigt tillämpa bedömningsverktyg och betygskriterier
– kunna identifiera sin egen praktiska yrkesteori (lärarfilosofi) och kritiskt kunna reflektera över denna.

Innehåll
- Handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik och avrådan
- Aktuell didaktisk och pedagogisk forskning inom handledningens område
- Lärarskap/ledarskap
- Professionell samtalsteknik
- Betyg och bedömning samt matriser

Betyg och examination
För kursen används betygsskalan Underkänt och Godkänt.

Kursen examineras genom litteraturseminarier, grupparbeten, ett gestaltande arbete samt inlämnande av ett avslutande individuellt paper. Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på intranätet.

Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan görs till prefekt.

Studietid, studietakt och studieform
Kursstart: 29  augusti 2016
Kursslut: 4 juni 2016
Studietakt: Kvartsfart (25%)

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju vardagar under kurstiden. Däremellan är det självstudier. Kursen examineras i form av paper/handledarfilosofi och visualisering.

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: Utbildning för VFU-handledare 7,5 hp.pdf

Behörighetskrav
Särskild behörighet: Lärarexamen samt minst tre års undervisningserfarenhet inom grundskola, gymnasium eller motsvarande (styrks med tjänstgöringsintyg).

Urval: Högskolepoäng (30-285 hp)


Ansökan

Anmälan
Anmälan sker under perioden 15 mars - 15 april 2016 och sker via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.


Anmäl dig här på antagning.se

Anmäl dig här på antagning.se


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2016

15 mars 2016
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

15 april 2016
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

6 maj 2016
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2016
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

29 juli 2016
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2016
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Mer information

Gabriella Rizzo, Skyddad adress, 08-450 41 51

Institution
Institutionen för bild-och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 16 februari 2016
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö