Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 1 mars 2017

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp

Vad innebär det att förhålla sig till språkets potential som våld och som överenskommelse? Var går gränserna för det gränsöverskridande ordet? Under vilka villkor lever texten i en konstnärlig praktik? I kursen Förhandlingar undersöker vi estetiska, politiska och etiska dimensioner av skrivande. Genom textsamtal  utifrån deltagarnas projekt och i relation till samtida tankeströmningar fördjupas praktik och förhållningssätt, där egna erfarenheter bryts mot lärarnas och kursmaterialet.

I kursen tas samtida konst och litteratur som utgångspunkt för frågor om konflikt och ansvar i ett postkolonialt och flerdimensionellt samhälle. Vad tillfogar konsten sin läsare och var någonstans uppstår ansvar? På vilket sätt fungerar litterära strategier? Hur ser relationen ut mellan litteratur och våldsamma politiska handlingar?

Textsamtalen är i kursen en reflekterande praktik, där konstnärliga valmöjligheter blir belysta av politiska och estetiska villkor. Genom att samtala om den textuella praktiken utvecklas förhandlingar av språk och strategier i skrivandet.

Kursen består av lärar- och författarledda seminarier, textsamtal, workshops samt individuell handledning. Under året möts kursens deltagare under fem seminarieperioder, där varje kurstillfälle innehåller föreläsningar och bygger på aktiva samtal kring inläsningsmaterialet och det egna skrivandet. Workshops leds av lärare (författare och konstnärer) utifrån deras praktik och forskning.

Kurskod: KOY016

Målgrupp
Kursen vänder sig till författare och konstnärer som arbetar med text och narrativ. Den sökande arbetar med ett eget konstnärligt och skönlitterärt projekt. Exempel på möjliga textuella praktiker är poesi, essäistik, video-essä, installation, manus och performancepraktik som involverar text.

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:
- förhålla sig till begreppen konflikt och ansvar inom konstnärligt gestaltande
- praktisera skrivandets förhandlingar genom eget skrivande och textsamtal med övriga studenter
- reflektera över egna och andras läsningar och sätt att tala om text
- kritiskt analysera den textuella praktikens samhälleliga villkor och kontexter

Kursens innehåll
Kursen är tvärvetenskaplig och baserad på textuell praktik i konst och litteratur. Den är teoretiskt informerad och syftar till att problematisera perspektiv på skrivande och språk som konflikt och ansvar. I textsamtal synliggörs och förhandlas skrivandets praktik. Kursen inbegriper redovisning av arbetsprojekt och offentligt framträdande.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Kandidatexamen i konst, litterär gestaltning eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på bedömning av arbetsprover.

Antal studieplatser: 12

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Kursen examineras dels genom individuellt verk som responderas av extern opponent, dels genom en offentlig utställning/uppläsning och/eller katalog.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 3 2017 - v 2 2018
Studietakt: 25 % av heltid

Kursen består av föreläsningar/seminarier samt självstudier på basen av obligatorisk litteratur. Kursen inbegriper dessutom textsamtal i grupp och individuell handledning samt offentlig presentation i form av utställning/uppläsning eller katalog.

Sex gånger under året träffas kursen för intensivt arbete på Konstfack, med textsamtal, föreläsningar och workshops. Dessa är obligatoriska och infaller måndag-onsdag v 6, v 11, v 17, v 37, v 42 och v 48.

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan: KOY016 Skrivandets förhandlingar Konflikt och ansvar i text.pdf 


Ansökan

Anmälan sker under perioden 15 september - 17 oktober 2016 via www.antagning.se.

Styrka behörighet

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se,  Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund.

OBS utbildningsbevis för studier på Konstfack som påbörjats före 2009 måste du alltid ladda upp på eller skicka in till Antagning.se.

Filer för urval
Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in
- CV
- Kortfattad projektbeskrivning och motivering till val av utbildning (max 1 A4)
- 5-10 sidor litterär text eller 3-5 arbetsprover i valfri konstnärlig teknik

Tekniska anvisningar
Textarbeten laddas upp som PDF. 

Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder.

Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, MOV, MP4, eller MP3

Institution: Institutionen för Konst

Kursansvarig lärare: Elisabeth Hjorth

Kursen är stängd för anmälan

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2017

15 september 2016, kl. 13:00
Anmälan öppnar på antagning.se

3 oktober 2016, kl. 13.00
Portalen för uppladdning av arbetsprover/portfolio/filer via Konstfacks hemsida öppnar.

17 oktober 2016, kl. 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se.

31 oktober 2016, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida.
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda).

8 december 2016
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

19 december 2016
Sista svarsdag

22 december 2016
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:

Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

För mer information om kursen, kontakta:
Pia Schenkmanis Rämö,
Skyddad adress, 08-450 41 80

Uppdaterad: 1 september 2016
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö