Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 29 maj 2017

GOING PUBLIC XL - om konst, konsthantverk och design i offentligheten, 30 hp

Att ta det offentliga rummet i anspråk är en fråga om demokrati, makt och yttrandefrihet. I konstnärlig mening kan det handla om andra typer av befogenheter, och andra sorters handlingar; interventioner, utsagor eller gestaltningar inom ramen för en tradition och en förståelse som skiljer sig från den inom planering, arkitektur eller landskap.

Kursen går på halvfart och sträcker sig över två terminer, höstterminen 2016 och vårterminen 2017.

Kursen vänder sig till dig som
- har en bakgrund inom konst, konsthantverk eller design
- vill utveckla nya metoder i ditt konstnärskap
- vill slipa dina konstnärliga instrument och få respons från lärare och kollegor
- är intresserad av den utmaning som den offentliga miljön innebär
- vill utveckla förståelsen av det offentliga rummets problematik genom teoretiska studier och praktiskt arbete

Kursen syftar till att skapa en djupare förståelse för den konstnärliga praktikens problem och möjligheter som medaktör i skapandet av det offentliga rummet. Genom att utveckla en kunskap om hur staden planeras, fungerar och verkar ställer vi den konstnärliga praktiken i relation till andra kunskaper, krafter och viljor i detta stora samhällsbyggande. Att se sig själv i relation till andra i en komplex och dynamisk helhet innebär också att få en djupare förståelse för den egna processen och det egna arbetets verkningsgrad.

Konsten kan påvisa konflikter och ställa frågor och påminna om livsviktiga etiska och estetiska dimensioner i tillvaron.

Kursen omfattar en aktuell problematik och ett komplext ämnesområde med betoning på kritisk reflektion och konstnärligt experimenterande. Kursen utgör en del av Konstfacks satsningar på en professionalisering av konstnärens, konsthantverkarens och designerns yrkesroller som delaktiga i komplexa planerings- och samhällsbyggnadsprocesser.

Kurskod: KOY014

Lärandemål
Efter kursens slutförande ska deltagaren kunna:

  • utforma ett förslag till offentligt verk med hög konstnärligt nivå
  • enskilt eller i grupp framställa och presentera ett projektförslag som förklarar syften, medel och mål på ett professionellt och lättfattligt sätt
  • reflektera över det egna arbetet på ett förankrat och självständigt sätt
  • bidra till att utveckla förståelsen av det offentliga
  • delta i en kritisk diskussion om konstnärens roll i förhållande till andra yrkesgrupper i gestaltningen av det offentliga rummet
  • redogöra för traditionen inom detta område med tonvikt på de senaste decennierna
  • redogöra för huvuddragen i den svenska planeringsprocessen och dess olika instanser; statliga, kommunala och privata aktörer

Kursens innehåll och upplägg
Kursens studietakt är 30 poäng fördelat på två terminer.

Kursen utgår från ett kritiskt perspektiv på makt, formgivning och rumsskapande. Den vill utveckla redskap för ett personligt ställningstagande, inbegripet förmågan att ta ansvar för det egna arbetet på ett reflekterande sätt. Vad ligger i begrepp som offentlighet, rum och plats? Hur aktiveras en plats? Vad kan konstnären göra som ingen annan kan, och vad för slags roll innebär det i förhållande till offentligheten? Kursen ger stort utrymme till tolkningar av ämnet och uppmuntrar deltagaren att finna egna metoder och formuleringar och att utveckla den egna konstnärliga praktiken i dessa sammanhang.

Med stöd i föreläsningar och litteraturstudier kommer vi arbeta med specifika, gemensamma platser som tillåter många olika förhållningssätt i olika rums-tidsliga register; gestaltningar, undersökningar, iscensättningar etc., vilket också kan inbegripa mer forskningsbaserade arbeten. Olika åtgärder och förhållningssätt ger olika konsekvenser som kan förstås ur olika perspektiv. Under kursen analyserar vi förutsättningarna för olika typer av konstnärliga insatser och för en gemensam diskussion om hur olika situationer kan bemötas.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment där föreläsningar och litteraturstudier bedrivs parallellt med praktiska övningar.

Vi kommer att arbeta med tre projekt. Varje projekt har olika karaktär för att ställa deltagaren inför olika typer av förutsättningar. Progressionen sker från relativt enkla situationer till mer komplexa och svåröverblickbara. I de två kortare projekten på våren utgår vi från en konkret och begränsad uppgift, detta för att hitta in i hur man själv konstnärligt vill arbeta. Kursens avslutande projekt på  hösten utgår från en komplex urban situation. Här får man göra research och analys för att kunna ringa in en problemställning och utifrån den formulera en konstnärlig hållning och genomföra ett projektförslag. Arbetet kan vara individuellt eller i grupp men ska vara väl genomarbetat och presenterat, avsett att redovisas i utställningsform. 

Kursen lägger stor vikt vid presentation och kommunikation med beställare och andra yrkesutövare. Under projektarbetets gång ges studenten möjligheter att utveckla praktiska färdigheter som modell- och ritteknik, visuell och språklig bearbetning, presentationsteknik etc. Kursen tar också upp andra aspekter som är viktiga i framställningen av ett konkret och genomförbart projektförslag, t ex materiallära, konstruktion och kostnadsberäkning. Genomgångar och presentationer, skriftlig och muntlig redovisning, sker enskilt och i grupp med inbjuden opponent En eller flera av projekten redovisas sedan i en utställning där berörda aktörer bjuds in till diskussion. 

Schemalagda aktiviteter sker på torsdagar och fredagar i möjligaste mån, dock inte på alla dessa under året. Deltagaren förväntas då vara närvarande. Det egna arbetet planeras individuellt men handledning sker på ovanstående dagar. Schema och innehåll med upplägg för de olika projekten skickas ut i slutet på januari.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet: Konstnärlig kandidatexamen, om minst 180 högskolepoäng/ECTS eller motsvarande kunskaper. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en deltagare som på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper.

Urval
Konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover.

Antal platser:

Examination
Betyg ges i form av Godkänt (G) eller Underkänt (U).
Fortlöpande muntlig och praktisk examination samt examination i slututställning.

Studietid, studietakt och studieform
Kurstid: v 35, 2016 - v 20, 2017
Studietakt: 50%
Undervisning sker i form av föreläsningar, workshops, seminarier, studiebesök. Regelbundna ateljésamtal med handledare, individuellt och i grupp.

Undervisningsspråk: Svenska och engelska. En stor del av litteraturen är på engelska varför studenten måste behärska engelska (skriftligt och muntligt).

Kursplan: KOY014 Kursplan Going Public XL .pdf

Kursbeskrivning:


Ansökan

1. Anmälan
Anmälan sker under perioden 15 mars - 15 april 2016  via www.antagning.se.

2. Styrka behörighet
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Du kan antingen ladda upp dem på Antagning.se  eller skicka med post in till Antagningsservice, 838 78 Frösön.

Dokument att ladda upp på Antagning.se eller skicka in till Antagningsservice 838 78 Frösön:
- Intyg som styrker behörighetskravet (vidimerad kopia på examensbevis samt kursutdrag)

3. Filer för urval

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Filer att ladda upp via Konstfacks hemsida:
- Portfolio, 3-5 arbeten
- Intyg/CV: Beskriv yrkeserfarenheter och konstnärlig inriktning

Filformat: PDF
Max antal filer: Fem (5) PDF:er.

Kursansvarig lärare: Beatrice Hansson

Institution: Institutionen för Konst

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2016

15 mars 2016
Anmälan (antagning.se) och uppladdning av portfolio/filer (konstfack.se) öppnar kl. 13.00.

15 april 2016
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

6 maj 2016
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2016
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

29 juli 2016
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2016
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Kursansvarig lärare:
  Beatrice Hansson

Mer information
Pia Schenkmanis Rämö, Skyddad adress, tel 08-450 41 80

Institution
Institutionen för Konst

Uppdaterad: 12 februari 2016
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö