Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 1 mars 2017

FRÄMLINGEN - hot eller möjlighet, 15 hp

FRÄMLINGEN – hot eller möjlighet?
2016-2017

Vem är främlingen? Vem är du och jag? Hur formas våra identiteter? Hur kan vi gestalta ”den Andre”?

Det här är bara några av de frågor som den fristående kursen Främlingen väcker och söker besvara.                   

Kursen, som också är en workshop med praktiskt arbete, är en bred tvärvetenskaplig och idéhistoriskt förankrad genomgång av centrala metodologiska förståelsemodeller inom konstnärlig forskning och syftar till att tillhandahålla och samtidigt problematisera dessa modeller i ett samtida perspektiv med tonvikt på begreppet “främlingen”. Särskild tonvikt läggs vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och intersektionalitet. Även den postkoloniala teoribildningen utgör ett centralt innehåll. Dessutom gestaltas de olika teoretiska förhållningssätten i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna ateljésamtal och gruppdiskussioner, som sedan implementeras i det egna konstnärliga arbetet.

Kursen arrangeras i form av föreläsningar/seminarier, vid vilka diskuteras främlingen ur olika aspekter med utgångspunkt i den franska språkvetaren och psykoanalytikern Julia Kristevas bok Främlingar för oss själva, som publicerades i svensk översättning 1991. Kristeva, bulgarisk invandrare i Frankrike, skriver bl.a. om hur det västerländska samhället har bemött främlingarna genom historien. En annan utgångspunkt är hemmet som både begrepp och erfarenhet från Selma Lagerlöf och Zacharias Topelius till Martin Heidegger och Gaston Bachelard - konstellationen ”vi” mot ”dom”. Dessutom diskuteras det svenska folkhemmets tillblivelse, rasbiologins framväxt, det fula, kroppens kulturhistoria, nazistisk estetik, den postkoloniala teoribildningen, globaliseringen, feminismen och queerbegreppet. Det genusteoretiska perspektivet ägnas särskild uppmärksamhet.

De teoretiska diskussionerna stöds av konstnärligt praktiskt arbete under hela kursen och ateljésamtal individuellt och/eller i grupp.

Kurskod: KOY018

Målgrupp
Yrkesverksamma konstnärer, formgivare, författare och kritiker samt studenter i masterprogrammet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna
- analytiskt och gestaltningsmässigt reflektera kring "främlingen" ur ett huvudsakligen idé- och kulturhistoriskt perspektiv med tonvikt på begrepp som identitet, genus och intersektionalitet
- redogöra för hur dessa modeller och teorier kan tillämpas på samtidskonsten
- gestalta hur valda teoretiska modeller kan synliggöras och problematiseras i konstnärlig praktik

Kursens innehåll
Kursen, som också är en workshop med praktiskt arbete, är en bred tvärvetenskaplig och  idéhistoriskt förankrad genomgång av centrala metodologiska förståelsemodeller inom konstnärligforskning och syftar till att tillhandahålla och samtidigt problematisera dessa modeller i ett samtida perspektiv med tonvikt på begreppet “främlingen”. Särskild tonvikt läggs vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och intersektionalitet. Även den postkoloniala teoribildningen utgör ett centralt innehåll. Dessutom gestaltas de olika teoretiska förhållningssätten i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna ateljésamtal och gruppdiskussioner, som sedan implementeras i det egna konstnärliga arbetet.

Kursen arrangeras i form av föreläsningar/seminarier, vid vilka diskuteras främlingen ur olika aspekter med utgångspunkt i den franska språkvetaren och psykoanalytikern Julia Kristevas bok Främlingar för oss själva, som publicerades i svensk översättning 1991. Kristeva, bulgarisk invandrare i Frankrike, skriver bl a om hur det västerländska samhället har bemött främlingarna genom historien. En annan utgångspunkt är hemmet som både begrepp och erfarenhet från Selma Lagerlöf och Zacharias Topelius till Martin Heidegger och Gaston Bachelard - konstellationen ”vi” mot ”dom”. Dessutom diskuteras det svenska folkhemmets tillblivelse, rasbiologins framväxt, det fula, kroppens kulturhistoria, nazistisk estetik, den postkoloniala teoribildningen, globaliseringen, feminismen och queerbegreppet. Det genusteoretiska perspektivet ägnas särskild uppmärksamhet.

De teoretiska diskussionerna stöds av konstärligt praktiskt arbete under hela kursen och ateljésamtal individuellt och/eller i grupp.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet.

För tillträde till kursen krävs avlagd konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng/ECTS eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på bedömning av portfolio.

Antal studieplatser:

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Kursen examineras genom individuell hemtentamen i form av en analytiskt reflekterande och självständig essä på max 2 sidor (A4, typsnitt Times 12 p, radavstånd 1,5). Texten måste uppvisa kännedom om och färdigheter att analytiskt argumentera kring de diskuterade centrala teoretiska förståelse- och tolkningsmodeller som kursen har aktualiserat. Dessutom åläggs deltagarna att presentera och diskutera eget konstnärligt arbete i relation till kursinnehållet.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: V 35 (2016) - v 22 (2017)
Studietakt: 25% av heltid

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan: KOY018 Främlingen - hot eller möjlighet.pdf

Schema:
Främlingen - Preliminära föreläsningar_seminarier.pdf


Ansökan

Anmälan
Anmälan sker under perioden 15 mars - 15 april 2016 via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se,  Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in
- Egen portfolio i form av tre till sex (3-6) bilder, en (1) PDF-fil
- CV, en (1) PDF-fil
Sammanlagt två (2) PDF-filer


Anmäl dig här på antagning.se

Ladda upp filer för urval här

Anmäl dig här på antagning.se

Ladda upp filer för urval här


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2016

15 mars 2016
Anmälan (antagning.se) och uppladdning av portfolio/filer (konstfack.se) öppnar kl. 13.00.

15 april 2016
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

6 maj 2016
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2016
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

29 juli 2016
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2016
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Kursansvarig lärare:
  Tom Sandqvist

Mer information
Pia Schenkmanis Rämö, Skyddad adress, tel 08-450 41 80

Institution
Institutionen för Konst

Uppdaterad: 12 februari 2016
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö