Fotografiska seminariet - Gestaltande fotografi 30 hp, VT23-HT23

Vill du bredda och fördjupa din konstnärliga praktik?

Kursen utgår från en konstnärlig gestaltning med fotografi som ämne, material och tematik. Innehållet rymmer allt från fotografiets relation till begär och det omedvetna till dess optiska funktion, ideologi och plats i historien. Teoretiska och praktiska seminarier, studiebesök, föreläsningar, individuellt arbete och framför allt gruppens dialoger leder fram till en gemensam offentlig utställning i slutet av kursen.

Kursansvarig lärare: Henrik Andersson

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap i konstnärlig praktik inom fältet för fotografi . Formen för kursen utgår från en dialog kring deltagarnas individuella gestaltande arbeten och som slutmål ska arbetet presenteras offentlig i en utställning. Som överbyggnad tar utbildningen en utgångspunkt i en kritisk läsning av fotografiets optiska funktion och hur den tar plats i historien och verkar som ideologi. Vidare kommer fotografiets relation till begär och det omedvetna att undersökas genom begrepp som montage.

I kursen får deltagarna ta del av den senaste forskningen inom fotografi, fotografi historia och teori genom föreläsningar och textseminarium. Kursen bygger vidare på den fotohistoriska kunskapstraditionen på konstfack som en förlängning på kursen Fotografins Historia vilken har funnits på Konstfack sedan 80-talet.

Målgrupp: Yrkesverksamma konstnärer, fotografer, filmare och teoretiker. 

Förkunskapskrav:
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 hp, eller för kursen annat relevant ämne som konstvetenskap, historia, filosofi, eller minst tre års yrkesverksamhet som konstnär, elle rmotsvarande (styrks med CV).

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Urval: Urval bland behöriga sökande sker genom bedömning av portolio/arbetsprover, CV och projektbeskrivning över det projekt du ämnar arbeta med inom kursen.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att
– orientera det egna arbetet i en samtida teoretisk diskussion om fotografi
– sätta den egna konstnärliga praktiken i en konsthistorisk kontext
– presentera, diskutera och kritiskt utvärdera sina egna arbetsmetoder
– reflektera över sin konstnärliga och/eller vetenskapliga praktik i ett större sammanhang.
– presentera och gestalta ett fotografiskt arbete

Studietid, studietakt: v3 2023 - v.4 2024, 50%

Kursplan: KOY032

Plats: Konstfack

Antal platser (ca): 12

Undervisningsspråk: Svenska

Undervisningsnivå: Avancerad 

Schema: Publiceras senast 2 veckor innan kursstart


Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 sep - 17 okt 2022).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden.

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 sep - 1 nov 2022).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande. Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.


Filer att skicka in för urval till antagning.se:
-  Portfolio med 3-5 arbetsprover

-  CV
- Projektbeskrivning över det projekt du vill arbeta med i kursen (max 1 A4)

Portfolio, CV och projektbeskrivning bifogas som 1 PDF.

Filformat: PDF


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.