Fotografisk historia, 15 hp, 2021

Den fotografiska bilden har under några decennier accelererat i sin tekniska utveckling då digitaliseringen har drivit på en automatisering av fotografisk bildproduktion, en ökad demokratisering samt kommersialisering av fotografi kan ses i ljuset av denna förskjutning.

Kursansvarig lärare: Lektor Henrik Andersson, Institutionen för konst.

Nya ekonomiska förutsättningar för distribution av fotografisk bild har genererat nya former av socialisering genom fotografi och det är mot denna bakgrund som kursen tar sin utgångspunkt.

Hur ska vi läsa och skriva den fotografiska historien från den punkt vi i dag ser historiens horisont? För att kunna göra det måste vi förstå varifrån den fotografiska traditionen är sprungen ur. Vilka ideologiska konflikter låg till grund för dess utveckling och vad har den optik genom vi dokumenterar och betraktar vår värld för idéhistoria?

Kursen vänder sig till utövare av fotografi, konstnärer, fotografer, akademiker och amatörer som vill ha fotohistoriska perspektiv på den egna praktiken. Genom ca tjugo föreläsningar, seminarier bygger vi gemensamt en diskussion om fotografins idévärld. Kursen kommer att ha olika tonvikt kring aspekter och läsningar av fotografi.

Under VT 2021 kommer kursen att till viss del fokusera tematiken kring det fotografiska arkivet. Examinering sker löpande, men kursen syftar till att kursdeltagarna ska vid kursen slut presentera en essä eller ett gestaltande arbete med utgångspunkt i kursens innehåll.

Kursen ger en bred historisk överblick över fotografins utveckling och beskriver de konceptuella, ideologiska och materiella frågor som påverkat och definierat fotografins historia från 1839 till i dag. Med utgångspunkt i relevanta teoribildningar behandlas ämnets relation till olika kontexter.

Målgrupp:
Yrkesverksamma konstnärer, fotografer, museipersonal, kulturvetare, konstvetare, kritiker eller gallerister.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska studenten ha förmågan att:
- redogöra för fotografins och idéhistoria.
- utvecklat grundläggande förmåga att kritiskt reflektera över fotografins historia utifrån relevanta historiska och/eller samtida teoribildningar.

Behörighetskrav/förkunskapskrav:
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst eller fotografi, eller ett för kursen annat relevant ämne
-eller minst tre års yrkesverksamhet som konstnär, fotograf, museipersonal, kulturvetare, konstvetare, kritiker eller gallerist (styrks med CV)  eller motsvarande.

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval:
Urval sker på en samlad bedömning av arbetsprover och relevant yrkeslivserfarenhet (styrks med CV).

Studietid, studietakt:
Start- och slutveckor: v. 3, 2021 - v. 22, 2021
Studietakt: 50% (Campus)

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 14

Examination:
För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd. Fortlöpande skriftlig och muntlig examination.

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Kursplan: Kursplan KOY026

Kursbeskrivning och litteraturlista: Publiceras senast två veckor innan kursstart 

Schema: Publiceras senast två veckor innan kursstart

 

Så här ansöker du till Fotografisk historia

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober 2020.

2. Behörighetskrav - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) laddar du upp till antagning.se senast 2 november 2020.

3. Filer till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 15 september - 2 november 2020. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in till konstfack.se
Portfolio med 3-5 arbetsprover som en (1) PDF-fil.
CV, som en (1) PDF-fil

Tekniska anvisningar
Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska portfolion inte överstiga 500MB.

Filformat: PDF