Fotografisk historia, 15 hp, 2020

Den fotografiska bilden har under några decennier accelererat i sin tekniska utveckling då digitaliseringen har drivit på en automatisering av fotografisk bildproduktion, en ökad demokratisering samt kommersialisering av fotografi kan ses i ljuset av denna förskjutning.

Kursansvarig lärare: Lektor Henrik Andersson, Institutionen för konst.

Nya ekonomiska förutsättningar för distribution av fotografisk bild har genererat nya former av socialisering genom fotografi och det är mot denna bakgrund som kursen tar sin utgångspunkt.

Hur ska vi läsa och skriva den fotografiska historien från den punkt vi i dag ser historiens horisont? För att kunna göra det måste vi förstå varifrån den fotografiska traditionen är sprungen ur. Vilka ideologiska konflikter låg till grund för dess utveckling och vad har den optik genom vi dokumenterar och betraktar vår värld för idéhistoria?

Kursen vänder sig till utövare av fotografi, konstnärer, fotografer, akademiker och amatörer som vill ha fotohistoriska perspektiv på den egna praktiken. Genom ca tjugo föreläsningar, seminarier bygger vi gemensamt en diskussion om fotografins idévärld. Kursen kommer att ha olika tonvikt kring aspekter och läsningar av fotografi.

Under VT 2020 kommer kursen att till viss del fokusera tematiken kring det fotografiska arkivet. Examinering sker löpande, men kursen syftar till att kursdeltagarna ska vid kursen slut presentera en essä eller ett gestaltande arbete med utgångspunkt i kursens innehåll.

Kursen ger en bred historisk överblick över fotografins utveckling och beskriver de konceptuella, ideologiska och materiella frågor som påverkat och definierat fotografins historia från 1839 till i dag. Med utgångspunkt i relevanta teoribildningar behandlas ämnets relation till olika kontexter.

Målgrupp:
Yrkesverksamma konstnärer, fotografer, museipersonal, kulturvetare, konstvetare, kritiker eller gallerister.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska studenten ha förmågan att:
- redogöra för fotografins och idéhistoria.
- utvecklat grundläggande förmåga att kritiskt reflektera över fotografins historia utifrån relevanta historiska och/eller samtida teoribildningar.
- Orientera sig i den offentliga konstens olika plattformar samt redogöra för traditioner och omvandlingar inom fältet för offentlig konst och arkitektur med tonvikt på de senaste decennierna

Behörighetskrav/förkunskapskrav:
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst eller fotografi, eller ett för kursen annat relevant ämne
-eller minst tre års yrkesverksamhet som konstnär, fotograf, museipersonal, kulturvetare, konstvetare, kritiker eller gallerist (styrks med CV)  eller motsvarande.

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval:
Urval sker på en samlad bedömning av arbetsprover och relevant yrkeslivserfarenhet (styrks med CV).

Studietid, studietakt:
Start- och slutveckor: v. 4, 2020 - v. 23, 2020
Studietakt: 50% (Campus)

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 12

Examination:
För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd. Fortlöpande skriftlig och muntlig examination.

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Kursplan: Kursplan KOY026

Kursbeskrivning och litteraturlista: Publiceras senast två veckor innan kursstart 

Schema: Publiceras senast två veckor innan kursstart

 

Så här ansöker du till Fotografisk historia

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 16 september - 15 oktober 2019.

2. Behörighetskrav - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) laddar du upp till antagning.se senast 31 oktober 2019.

3. Filer till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 16 september - 31 oktober 2019. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in till konstfack.se
Portfolio med 3-5 arbetsprover som en (1) PDF-fil.
CV, som en (1) PDF-fil

Tekniska anvisningar
Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska portfolion inte överstiga 500MB.

Filformat: PDF

Anmälan stängd

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2020

16 september 2019, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se).

15 oktober 2019, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se).

31 oktober 2019, kl. 24.00
• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida (konstfack.se).

• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

10 december 2019
Antagningsbesked 1 publiceras (antagning.se).

16 december 2019 
Sista svarsdag (antagning.se).

19 december 2019
Antagningsbesked 2 publiceras (antagning.se).

18 januari 2020
Terminsstart


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen på Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77


För mer information om kursen, kontakta:
Helena Höök, utbildningsadministratör
Skyddad adress
08-450 41 90

Kursansvarig lärare:
Henrik Andersson, Institutionen för konst

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 6 september 2019
Sidansvarig: Antagningen