Helighetens bilder, 15 hp, 2017/2018

Vad är heligt? Vad är andligt? Hur kan vi gestalta och förmedla känslan av helighet i bild och konst? Hur förhåller sig samtidskonsten till de ”eviga frågorna” om helighet, Gud, liv och död? Hur förhåller sig det sekulariserade samhället till det heliga och det andliga? Vilka är de politiska implikationerna?

Det här är några av frågorna som ställs och problematiseras i den fristående kursen Helighetens bilderpå Konstfack under läsåret 2017-2018 med föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltande, praktiskt arbete. Kursen avslutas – preliminärt – med en redovisande utställning och publikation.

Kursen tar sin utgångspunkt i begreppen helighet respektive andlighet i det sekulariserade samhället och inte minst hur heligheten gestaltas i de storas världsreligionerna. Här utgör den amerikanske videokonstnären Bill Viola och dennes gestaltning av de stora existentiella frågorna en av utgångspunkterna. Kursen söker olika nedslag för hur heligheten uttrycks i såväl konsthistorien som i den svenska samtidskonsten.

Kursen reflekterar också över det judiska bildförbudet, den östjudiska jiddischkulturens och chassidismens förhållande till det heliga, den islamiska konsten och den rysk-ortodoxa ikontraditionen samt inte minst förhållandet mellan det sublima och det fula som inkarnerande det mänskliga i heligheten. Om det klassiska skönhetsidealet uttrycks i ”andligheten”, utgör fulheten (det kusliga, det heliga) dess motvikt även i det psykoanalytiska perspektivet från Sigmund Freud till Jacques Lacan och Julia Kristeva. Den postfemnistiska teorin erbjuder här intressanta verktyg för ytterligare reflektioner.

Vidare behandlas det gyllene snittet i renässanskonsten som gestaltad gudomlighet. Samtidigt diskuteras också myten om den sekulariserande moderniteten i nutiden. Kursen genomsyras av reflektioner kring heligheten ur ett explicit genusperspektiv.

Kursen är indelad i föreläsningar och seminarier samt självstudier på basen av rekommenderad litteratur och textkompendium. Kursen inbegriper dessutom ateljésamtal i grupp eller individuellt. Deltagarna gestaltar också i eget konstnärligt arbete valda frågeställningar. För den som vill fördjupa sig ytterligare ges individuell handledning för uppsats.

Kurskod:
KOY019

Målgrupp
Yrkesverksamma konstnärer, formgivare, författare och kritiker samt
studenter i masterprogrammet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:
- analytiskt redogöra för och teoretisera kring centrala konstteoretiska förståelse- och tolkningsmodeller
som har varit aktuella under 1900-talet
- redogöra för hur dessa modeller och teorier kan tillämpas på samtidskonsten med tonvikt på temat
helighet, även ur ett specifikt genusteoretiskt perspektiv
- gestalta hur heligheten som begrepp och praktik kan synliggöras och problematiseras i egen konstnärlig
praktik

Kursens innehåll
Kursen, som också är en workshop med praktiskt arbete, tar sin utgångspunkt i begreppen helighet respektive andlighet i det sekulariserade samhället och inte minst hur heligheten gestaltas i de stora världsreligionerna. Här utgör den amerikanske videokonstnären Bill Viola och dennes gestaltning av de stora existentiella frågorna en av utgångspunkterna. Kursen söker olika nedslag för hur heligheten uttrycks i såväl konsthistorien som i den svenska samtidskonsten. Kursen reflekterar också över det judiska bildförbudet, den östjudiska jiddischkulturens och chassid-ismens förhållande till det heliga, den islamiska konsten och den rysk-ortodoxa ikontraditionen samt inte minst förhållandet mellan det sublima och det fula som inkarnerande det mänskliga i heligheten. Om det klassiska skönhetsidealet uttrycks i ”andligheten”, utgör fulheten (det kusliga, det heliga) dess motvikt även i det psykoanalytiska perspektivet från Sigmund Freud till Jacques Lacan och Julia Kristeva. Den postfemnistiska teorin erbjuder här intressanta verktyg för ytterligare reflektioner. Vidare behandlas det gyllene snittet i renässanskonsten som gestaltad gudomlighet. Samtidigt disku-teras också myten om den sekulariserande moderniteten i nutiden. Kursen genomsyras av reflekt-ioner kring heligheten ur ett explicit genusperspektiv. De teoretiska diskussionerna stöds av konst-närligt praktiskt arbete under hela kursen och ateljésamtal individuellt och/eller i grupp. Till kursen hör även att redigera, färdigställa och producera utställningskatalog.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kurs Svenska 3/Svenska B.

Urval

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på bedömning av portfolio.

Antal studieplatser: 14

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Kursen examineras genom individuell hemtentamen i form av en analytiskt reflekterande och själv-ständig essä på max 2 sidor (A4, typsnitt Times 12 p, radavstånd 1,5). Här efterfrågas även reflekt-ioner kring en eller flera frågor som diskuterats i någon av de texter som finns i förteckningen över rekommenderad litteratur eller i det kompendium som delas ut vid kursstarten. Texten måste upp-visa kännedom om och färdigheter att analytiskt argumentera kring de diskuterade centrala teore-tiska förståelse- och tolkningsmodeller som kursen har aktualiserat. Dessutom åläggs deltagarna att presentera och diskutera eget konstnärligt arbete.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: V 36 (2017) - v 22 (2018)
Studietakt: 25% av heltid

Kursen består av två delkurser, en under höstterminen 2017, respektive en undervårterminen 2018, och är indelad i föreläsningar och seminarier samt  självstudier på basen av rekommenderad litteratur och textkompendium. Kursen inbegriper dessutom ateljésamtal i grupp eller individuellt. Deltagarna gestaltar också i ett eget konstnärligt arbete valda frågeställningar. För den som vill fördjupa sig ytterligare ges individuell handledning för uppsats.

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan:  KOY019 Kursplan

Kursbeskrivning:

Preliminära föreläsningar/seminarier: 
Preliminära föreläsningar och seminarier.pdf 


Ansökan

Anmälan
Anmälan sker under perioden 15 mars - 18 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se,  Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Filer att skicka in
- Egen portfolio i form av tre till sex (3-6) bilder, en (1) PDF-fil
- CV, en (1) PDF-fil
Sammanlagt två (2) PDF-filer


 

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

15 mars 2017
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

8 maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Mer information

Helena Höök
Skyddad adress
+46 8 450 41 90

Kursansvarig lärare:  Tom Sandqvist Skyddad adress

Institution
Institutionen för Konst

Uppdaterad: 31 januari 2017
Sidansvarig: Antagningen

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.