Examensarbeten på Industridesign

Examensarbete på masternivå är på 30 hp och påbörjas under höstterminen under masterutbildningens andra år. Projekten ställs ut på Konstfacks vårutställning.

Examensarbete på kandidatnivå ger 15 hp och utförs på vårtterminen under linjens tredje år. Även de arbetena ställs ut på Vårutställningen.