Vision och mission – tanken och handen

Vad strävar vi efter och vad är vårt existensberättigande? Vad sätter vi i centrum, vilka studenter hoppas vi attrahera och vilka värdeord genomsyrar vår verksamhet?

Vår vision säger att ”2030 är Konstfack en ledande aktör på bild- och formkonstens globala fält. Utifrån skolans historia betonar vi utforskande, risk- och ansvarstagande. Praktikbaserad utbildning, forskning och professionsutveckling sätter konstens och tankens frihet i centrum. Genom detta etableras gränsöverskridande förhållningssätt som förändrar individer, institutioner och samhällen i demokratisk och ekologisk riktning”.


Missionen
, som anger vårt raison d’être, existensberättigande, låter så här:
”Konstfack samlar utforskare och praktiker inom hela bild- och formkonstområdet. Genom kritisk och generös dialog utbildar vi entreprenörer, reformister, innovatörer, utopister, aktivister och andra sökare i att utveckla konst, gestaltning och pedagogik i en internationell utbildnings- och forskningsmiljö.

Med djup förankring i fältet – i och utanför högskolan – utvecklar vi konstnärliga och pedagogiska uttryck och metoder. Konstfack betonar handens och tankens interaktion, föreställningsförmåga och eget ansvar. Respekt för människors lika värde samt gemensamt engagemang för ekologisk och social hållbarhet präglar verksamheten.

Våra mål är att undersöka oss själva, världen och dess värden, främja intuition och empati, utmana det vi tar för givet och bidra till en gemensam framtid genom bild- och formkonst på högsta nivå.”