Lika villkor i praktiken

Konstfacks arbete för lika villkor pågår kontinuerligt och har intensifierats de senaste åren. Bland annat har Plan för lika villkor 2020–2023 formulerats med syftet att identifiera och förebygga problem innan de uppstår, säkerställa att alla ges lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskriminering och trakasserier. Viktiga ord att omsätta i handling och få lika villkors-arbetet att bära konkret frukt.

Hur ser då arbetet för lika villkor utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder ut rent konkret? Det kan till exempel handla om vilka referenser lärarna väljer i sin undervisning, om att använda kurslitteratur som inte befäster stereotypa bilder av familj och kön, om att dyslektiska studenter får prata istället för att skriva och att liknande, särskilda pedagogiska behov identifieras och hjälp ges. Eller om att personer som bytt juridiskt kön inte har fått ny inloggning. Alla avdelningar på skolan har naturligtvis ansvar för att i sina respektive verksamheter se över ”utsatta” situationer/tillfällen.

Målet för lika villkorsarbetet är dels att ingen ska känna sig kränkt på Konstfack, dels att skolans både studenter och personal ska spegla hur vårt omgivande samhälle är sammansatt. Breddad rekrytering är sålunda ett prioriterat område och en viktig del av vårt lika villkorsarbete liksom att ständigt ha en skarp, normkreativ blick.

Nedan följer några exempel på konkreta aktiviteter de senaste fem åren, främst från centralt håll. Utöver detta har våra utbildningsprogram en rad samarbeten med grupper som på skolan är underrepresenterade.

– Föreläsare och ämnen på de kontinuerliga, publika föreläsningsserierna Open School, Artist Talk Series, Hands minds craft och Friday Lectures har sedan starten 2016 behandlat ämnen som makt, stereotyper, kolonialism, imperialistiska narrativ, Sverige och ras, normkritik och -kreativitet.

– Rektorsluncher/föreläsningar/terminskickoffer för hela personalen som bland annat handlat Metoder för inkludering; om hur vithetsnorm och rasifiering kan förstås på en myndighet och skola som vår samt om landsbygd, populism och vikten av att också ha blicken riktad på de liv som levs utanför storstädernas kulturella och ekonomiska epicentra. Även ämnet trakasserier och könskränkande särbehandling i akademin samt begreppet vit skörhet har dryftats.

– Sedan 2018 har ett arbete pågått för att förebygga och synliggöra diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, genom att utarbeta tydliga rutiner för när situationer uppstår. En Policy mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling har tagits fram som gäller för medarbetare och studenter vid Konstfack: Policy mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling.pdf

– Chefsutbildning i ”demokratiska” samt inom områdena normkritik, koloniala tankestrukturer och hur vi talar demokratiska är ett återkommande inslag. Samma sak för en större grupp lärare och administrativ personal.

– Studentenkäter genomförs kontinuerligt med frågor om bland annat kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering.

– Introduktion om lika villkor: Nyanställda medarbetare och nya studenter bjuds in till en introduktion där HR-enheten berättar om arbetet med lika villkor. För studenterna görs samma sak.

– Under läsåret 20/21 sker en rad utbildningsinsatser för all personal på Konstfack. Vi använder Kompetensutvecklingstid används för att lyssna på inbjudna föreläsare som delar med sig av kunskaper och erfarenheter kring frågor om rasism, exkludering och, som ett exempel från januari 2021, boken Vit skörhet.