Hållbar utveckling på många sätt – miljömässigt, socialt och ekonomiskt

I undervisningen förs olika aspekter på rubrikens ämnen in kontinuerligt och även centralt arbetas aktivt med frågorna. Allt från cirkulära produktionsmetoder till återvinningsutveckling och en minskad förbrukning av till exempel kemiska produkter pågår. Senaste nytt är ett samarbete med Biogasakademien, en egen biogasanläggning på skolan och ett arbete med att anlägga en biodling på taket. Arbetet med hållbar utveckling på Konstfack inkluderar naturligtvis också sociala och ekonomiska perspektiv. Bland annat finns vår miljöpolicy här.

I undervisningen förs olika aspekter på rubrikens ämnen in kontinuerligt och även centralt arbetas aktivt med frågorna. Allt från cirkulära produktionsmetoder till återvinningsutveckling och en minskad förbrukning av till exempel kemiska produkter pågår. Senaste nytt är ett samarbete med Biogasakademien, en egen biogasanläggning på skolan och ett arbete med att anlägga en biodling på taket. Arbetet med hållbar utveckling på Konstfack inkluderar naturligtvis också sociala och ekonomiska perspektiv.


Så här lyder vår miljöpolicy:

”Konstfacks utbildning och forskning är till stor del praktikbaserad. Vi arbetar med befintliga konstnärliga tekniker och att kontinuerligt utveckla nya. Verksamheten präglas av experimentlusta och kreativitet där medarbetare och studenter kombinerar en stor konstnärlig frihet med ansvar för den påverkan på miljön som kan uppstå genom förbrukning av kemiska produkter, utsläpp till luft och vatten, samt generering av avfall.
Miljöfrågor ses inom utbildningen som en källa till kunskap som är central för studentens kommande yrkesliv. Konstfack utvecklar löpande arbetet med miljöfrågor både konkret i verksamheten och genom kompetensutveckling.
Studenterna ska efter avslutad utbildning att ha lärt sig ett användande av konstnärliga tekniker som är förenligt med gällande lagstiftning.”

Ovanstående innebär i praktiken att vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att förbättra:
- återvinning och sophantering,

- energiförbrukning (bland annat med grön el, solpaneler på taket),

- åtgärder vid ombyggnation/renovering + upphandling (krav på entreprenörer, miljöcertifiering, miljömärkta produkter

- energieffektiv teknik/lösningar (t ex LED-, närvaro- och dagsljusstyrd belysning)

- resor (ta hänsyn till miljöpåverkan, ersättas med online mötesformer online, buss- och tunnelbanekort finns att låna)

- beteenden (utbildning/information gällande hantering av kemikalier, färgspill etc, återanvändning av material=in-house recycling)


Utöver det inledde vi ett samarbete med Biogasakademien i början av 2020 som dels innebär att ”fast material” i toaletternas avloppsvatten går till reningsverket för att bilda biogas som används som bränsle i bussar och bilar. Dels sorterar vi kaffesump, bananskal, matrester och annat organiskt som läggs i särskilda tunnor som töms av Stockholms stad och återvinns till 100% på tre veckor till biogas och ekologisk gödsel. 

Samarbetet med Biogasakademien har också en pedagogisk dimension: Konstfack har en egen demonstrationsanläggning placerad i Industridesigns verkstad. Den gör biogas och växtnäring av köksavfall.

En av våra lärare planerar biodling på taket och andra utvecklingsprojekt diskuteras.


Arbetet med hållbar utveckling gäller även socialt och ekonomiskt. Gällande det förstnämnda är framför allt arbetet med breddad rekrytering relevant. Men också att vi skapar förutsättningar för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap med målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Främst genom att systematiskt följa upp målen för

  • lika villkorsplan
  • arbetsmiljöarbete
  • kompetensutveckling
  • arbetet för ökad hälsa och välbefinnande

Konstfacks ekonomiskt hållbara utvecklingsarbete är inriktad på att säkerställa att de långsiktiga kostnaderna för förbrukningen av resurser ingår i de ekonomiska beräkningarna. Här ingår exempelvis att vi i vår resepolicy har regler som leder till att resande om det är möjligt begränsas och att se till att vi vid våra upphandlingar har en styrning som ser till att miljöhänsyn premieras.