Diskriminering/rasism

På Konstfack är det nolltolerans mot rasism och all annan form av diskriminering. En självklarhet med utmaningen att arbeta aktivt och kontinuerligt för att hålla vad vi lovar och säkerställa att vårt campus är en modig, säker, välkomnande och aktivt antirasistisk plats för alla. Trots det får vi ibland syn på förlegade beteenden/strukturer som måste arbetas bort; genom föreläsningar, interna projekt och kampanjer ökar vi medvetenheten hos såväl studenter som personal.

Exempel på Konstfacks arbete med att både medvetandegöra om och stävja diskriminering och rasism pågår dels ute på respektive institution, dels centralt. Det sker främst i form av föreläsningar, diskussioner och läsningar, centralt ofta som en personalutvecklande aktivitet.

Efter att det separatistiska POC-kollektivet Brown Island väckt frågor om strukturell rasism, diskriminering och hur Konstfacks gemensamma utrymmen kan upplevas som exkluderande tillsatte rektor 2019 arbetsgruppen OSVR, Our Spaces/Våra rum. Detta med syftet att öka tillgängligheten samt synliggöra och motverka strukturell rasism i rummen vi delar samt skapa grund för allas lika möjlighet att verka och utvecklas på Konstfack.

På Ledningsrådets uppdrag fortsatte gruppens arbete under 2020 med att analysera Konstfacks rumsliga, språkliga och sociala strukturer. Gruppens uppgift har varit att synliggöra rasism och ojämlikhet på skolan och komma med förslag på åtgärder för att motverka dessa. OSVR har kontinuerligt rapporterat sitt arbete till ledningen. Arbetet skulle ha slutförts vt 2020, men uppdraget förlängdes pga Corona-pandemin och BLM-rörelsen.

I samband med att gruppen avslutade sitt arbete i november 2020 sammanfattades huvudfrågorna i ett processdokument med utarbetade förslag på åtgärder i syfte att stärka studenters, lärares och övriga medarbetares lika möjligheter och rättigheter att verka och utvecklas på Konstfack.

Processdokumentet ligger till grund för ledningens fortsatta planering för ett långsiktigt arbete mot rasism inom hela Konstfack – och i samhället. Arbetet fortsätter.

För fler exempel se Lika villkor i praktiken.