Breddad rekrytering pågår

Arbetet med att studenter och personal på Konstfack bättre ska spegla samhällets sammansättning pågår hela tiden. Det genomsyrar vår verksamhet på många olika sätt – bland annat i utbildningarna, inom förvaltningen, genom studentinitiativ i arbetsgruppen för breddad rekrytering. Den sistnämnda genomför olika aktiviteter för att skapa förändring. Här engagerar sig studenter, lärare och administrativ personal för att tillsammans uppnå den vision vi delar – ett mer mångfacetterat Konstfack.

En breddad rekrytering är viktig för Konstfack av många skäl. Det är så vi förblir relevanta och håller en hög kvalitet på våra utbildningar. Vi ser det också som avgörande för Sveriges framtid att Konstfack som spetsutbildning, aktivt och ständigt arbetar med nya erfarenheter och referenser i fälten design, konsthantverk, konst och lärande. Det är så vi fångar upp de blivande kreatörer som kan ta fälten och Sverige vidare in i framtiden så att innovation och utveckling gynnar hela samhället. I skapandet finner vi kärnan till både innovation och internationalisering, till företagande och kultur. Så bygger vi omsorg om det gemensamma, det vi delar i ett samhälle. Det är fundamentalt för ett land, för dess ekonomi, demokrati och för framtiden.

Vidare är grundförutsättningen för upprätthållandet av hög kvalitet i utbildning och forskning på konstnärlig grund att vi utvecklar estetiska praktiker och utmanar den etablerade smaken. Detta görs bland annat genom att förstå traditioner och influenser i förhållande till historia och omvärld. För denna ständigt pågående diskussion behövs en mångfald av erfarenheter. Genom att omsätta dessa i gestaltning samt genom berättande och reflektion, kan vi utvecklas tillsammans och nå nya insikter.

Arbetet med med breddad rekrytering och breddat deltagande har intensifierats de senaste åren, bland annat genom den särskilda arbetsgruppen. Denna arbetar löpande med olika typer av aktiviteter och insatser för att identifiera underrepresenterade grupper och där öka kunskapen om Konstfack för att på sikt öka mångfalden bland nya studenter. Aktiviteterna består bland annat av marknadsföring i specialriktade kanaler, samarbeten med skolor, organisationer och studievägledare ute i landet samt uppdrag åt Konstfacks studenter som kringresande ambassadörer. En anställd på HR-avdelningen har börjat delta i gruppens arbete under våren 2021 för att också bredda personalrekryteringen.

Läs mer på www.konstfack.se/Aktuellt/Breddad-rekrytering/.