Engagemang och hjärtefrågor

Här har vi listat några centrala punkter i det som diskuteras och arbetas med på Konstfack parallellt med undervisning och ämnesutveckling. Det handlar om begrepp och frågor som är nära kopplade till vår miljö och formar vårt skapande inom utbildning och forskning.

Vi inleder med vision och mission som är vår långsiktiga strävan respektive vår identitet i vardagen och skälet till att vi finns till. Två skrivningar som ligger till grund för hur vi både bygger vår utbildning och forskning samt hur vi hanterar omvärlden och dess mest brännande frågor.


Vision och mission – tanken och handen

Vad strävar vi efter och vad är vårt existensberättigande? Vad sätter vi i centrum, vilka studenter hoppas vi attrahera och vilka värdeord genomsyrar vår verksamhet? Klicka så får du svar.


Corona i vardagen – det nya normala?

Vårt fokus sedan pandemins utbrott är studenternas och personalens säkerhet och att sprida tydlig, kontinuerlig information om vad som gäller på skolan. Genom lärarnas skickliga schemaläggning, allas försiktighet och beundransvärda förmåga till omställning har vi sluppit stänga helt och istället kunna erbjuda verkstadsbaserad undervisning i kombination med den på distans. Vi har haft ett fåtal sjukdomsfall både bland studenter och lärare men ingen smittspridning på skolan. Fler exempel på omställning här.


Lika villkor i praktiken
Konstfacks arbete för lika villkor pågår kontinuerligt och har intensifierats de senaste åren. Bland annat har Plan för lika villkor 2020–2023 formulerats med syftet att identifiera och förebygga problem innan de uppstår, säkerställa att alla ges lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskriminering och trakasserier. Viktiga ord att omsätta i handling och få lika villkors-arbetet att bära konkret frukt. Här finns exempel.


Diskriminering/rasism
På Konstfack är det nolltolerans mot rasism och all annan form av diskriminering. En självklarhet med utmaningen att arbeta aktivt och kontinuerligt för att hålla vad vi lovar och säkerställa att vårt campus är en modig, säker, välkomnande och aktivt antirasistisk plats för alla. Trots det får vi ibland syn på förlegade beteenden/strukturer som måste arbetas bort; genom föreläsningar, interna projekt och kampanjer ökar vi medvetenheten hos såväl studenter som personal. Läs mer om detta viktiga arbete.


Breddad rekrytering pågår

Arbetet med att studenter och personal på Konstfack bättre ska spegla samhällets sammansättning pågår hela tiden. Det genomsyrar vår verksamhet dels genom olika samarbetsprojekt i utbildningarna där befintliga studenter och lärare möter potentiella. Dels finns en arbetsgrupp för breddad rekrytering som genomför olika aktiviteter för att skapa förändring. Här engagerar sig studenter, lärare och administrativ personal för att tillsammans uppnå den vision vi delar – ett mer mångfacetterat Konstfack. Få bättre koll på gruppens arbete.


Normkritik och normkreativitet – en självklarhet!

Ett ständigt ifrågasättande av normer är viktigt både i undervisning och det dagliga livet. På så sätt bidrar vi till en positiv förändring av såväl unkna/förlegade strukturer som förutfattade meningar. Normkreativitet kan dessutom fungera som redskap för att utvidga olika praktiker bortom för-givet-tagna eller för-sant-hållna idéer om hur vi når ut till fler. I undervisningen kan bland annat prövas nya infallsvinklar på görandet för att stärka ämnet som socialt och konstnärligt hållbar praktik. Ibland får vi ta striden för rätten till den normkritiska hållningen, som när ett av våra rekryteringsärenden blev en riksangelägenhet.


Hållbar utveckling på många sätt – miljömässigt, socialt och ekonomiskt

I undervisningen förs olika aspekter på rubrikens ämnen in kontinuerligt och även centralt arbetas aktivt med frågorna. Allt från cirkulära produktionsmetoder till återvinningsutveckling och en minskad förbrukning av till exempel kemiska produkter pågår. Senaste nytt är ett samarbete med Biogasakademien, en egen biogasanläggning på skolan och ett arbete med att anlägga en biodling på taket. Arbetet med hållbar utveckling på Konstfack inkluderar naturligtvis också sociala och ekonomiska perspektiv. Bland annat finns vår miljöpolicy här.


Debatt, ja tack!

Vår rektor Maria Lantz såväl som andra anställda på Konstfack rycker titt som tätt ut till försvar för allt från den konstnärliga forskningen och slöjdens självklara plats i grundskolan till #Meeto och den akademiska friheten. Några debattinlägg serveras!


Utbildning och forskning på konstnärlig grund – vad innebär det?
Det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället. Det stimulerar allt från näringslivet och det demokratiska samtalet till att utveckla kulturliv och forskningsämnen i stort. I en skrivning har Konstex, det nationella nätverket för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund, utvecklat vad konstnärlig grund faktiskt är och varför det är viktigt. Läs, lär och reflektera.