Perceptuella mått för ljusdesign

Projektet ska utveckla ett verktyg för att kunna kommunicera hur människor upplever en ljusmiljö.


Idag saknas metoder som definierar ljuskvalitet utifrån visuella och känslomässiga aspekter och som tar hänsyn till individuella preferenser. Det här projektet ska utveckla definitioner och begrepp som kan beskriva upplevd ljuskvalitet. I förlängningen ska ett verktyg för att kommunicera upplevd ljuskvalitet skapas.

Ljusstrålning kan mätas fysiskt. Men ljus i meningen upplevelse av ljus är ett mer komplext fenomen. Upplevelsen av visuella intryck sker på en grundläggande sensorisk nivå såväl som på en känslomässig nivå, och den processen kan inte översättas till fysiskaliska termer. De etablerade mått för ljuskvalitet som används i standarder, t.ex. European (EN 12464-1) baseras på fotometriska data. Fotometri använder fysisk mätning av ljusstrålning i relation till ögats förmåga att uppfatta strålningen, och beskriver därmed bara en begränsad del av ljusupplevelsen. Därför är standarden för belysning otillräcklig som verktyg för att skapa bra ljusmiljöer. Syftet med sådana standarder har heller aldrig varit att skapa bästa möjliga ljusmiljö, utan enbart att garantera en mininivå av synkomfort.

Avsaknaden av sätt att mäta upplevd ljuskvalitet har tillsammans med standardernas begränsningar och de allmänt ganska låga kunskape om ljus bland olika aktörer i byggprocessen, resulterar i att en stor del av den belysning som installeras ger bristfälliga ljusmiljöer, något som påverkar välbefinnandet. Slentrianmässig tolkning av belysningsstandarderna har också ofta inneburit att belysningen är överdimensionerad, vilket leder till energislöseri.

Centralt i projektet är att studera hur man med olika belysningslösningar kan uppnå både goda ljusmiljöer och effektiv energianvändning. Kunskapen förmedlas via det kommunikationsverktyg som byggs upp under projektet. Syftet är att kommunikationsverktyget ska kunna användas vid flera olika faser under designprocessen och även för utvärdering av färdig installation. Det kan ge argument för genomtänkt ljusgestaltning, och på så sätt bidra till både bättre ljusmiljöer och energibesparingar.

Projektet är ett samarbete mellan Konstfack, RISE (Research Institutes of Sweden), LTH (Lunds universitet), HKR (Kristiandstads universitet) och företag i belysningsindustrin.

2019-20 finansierades en pilotstudie inom projektet av ARQ. Från 2020 finansieras projektet av Energimyndigheten.

Projektledare: Johanna Enger, ljusdesigner, forskare och lektor i ljusdesign
Finansiär: Energimyndigheten
Projektperiod: 2020-2023