Materiella kulturer

Forskningsområdet materiella kulturer finner sin utgångpunkt i olika former av materialiseringar och göranden. Det handlar om formandet av och interaktionen med en materiell och visuell omvärld. Området är brett då material och göranden är centrala i hur vi formar och organiserar världen. Ting, identiteter, samhällsnormer och nationsgränser materialiseras och orienterar i såväl nutid som dåtid. I görandet kan det befintliga undersökas och alternativ formuleras. Genom att pröva det givna skapas nya möjligheter för samtal, produktion och sätt att se på men även agera i en globaliserad värld.

Materiella kulturer är ett interdisciplinärt forskningsområde som organiserar såväl konstnärlig- som vetenskaplig forskning. Det inkluderar olika former av göranden och medieringar som undersöker och prövar en fysisk materiell omvärld. I förståelsen av det materiella är aspekter som tid, plats och kropp betydelsefulla. Att situera kunskaper och erfarenheter genom historiska perspektiv blir härigenom väsentligt. Inom forskningsområdet tar därför också historiska studier av materiella- och visuella kulturer plats. Det är studier som bidrar till en fördjupad förståelse av dåtid jämte hur dessa kulturer tar plats i vår samtid.  

Historiska perspektiv är idag synliga i många olika former av konstnärliga processer. Här blir historia ett sätt att undersöka och pröva det befintliga. Det finns här ett intimt samband mellan dåtid, nutid och framtid. Historia har i allt större utsträckning kommit att bli ett verktyg för att hävda politiska positioner, skapa tillhörigheter och forma identiteter.  Att pröva den befintliga historieskrivningen utgör därför en komponent i en samhällsutveckling.  Historia blir här ett görande som undersöker och prövar hur material och praktiker har förståtts och strukturerats. Det är en form av organiserande som idag bidrar till att forma subjekt jämte möjliggörandet av samtida praktiker.

Projekt:
Folkhemskommersialism
En svensk boktryckstryp 1897-1930