Katji Lindberg

”Bara som skapande!” - om konstpraktik som meningsskapande och reflexiv process, speglad genom konstlärarens yrkeskunnande

I min forskning undersöker jag konstlärarens yrkeskunskap för att bättre förstå denna. En bidragande orsak till intresset är att endast ett fåtal studier i ämnet har gjorts. Frågor jag ställer är: Vad består konstlärarens yrkeskunskap av? Hur kan vi förstå dimensionerna av mening och reflektion inom denna praktik?

Min teoretiska förståelseram fokuserar meningsbärande fenomen och knyter an till forskningsfältet praktisk kunskap. Kroppen, sinnet och kontakten med världen kan ses som medskapande i våra meningskonstruktioner. Med hjälp av detta hermeneutiska raster undersöks aktörernas upplevelser. Forskaren söker också efter mönster – i detta fall i den undervisningskontext där lärare och studenter möts.

Mina observationer och intervjuer från den högre utbildningen i fri konst har visat att, trots att tekniker och uttryck i konstutövningen uppvisar en stor variation, så tycks tolkningsbarhet vara en eftersträvansvärd kvalitet. När konstlärarna och studenterna möts i gemensamma samtal kretsar dialogen inte sällan kring hur en flertydighet kan etableras. Detta går att förstå som en balansakt mellan en avsiktlig manipulation i riktning mot det dubbelbottnade, och en ansträngning för att nå tydlighet.  Likt en rebuskonstruktion –  vilken använder både en visuell logik och verbalspråkliga element – smälts konstutsagan samman.

Andra aspekter som jag vill lyfta fram som centrala är lärarnas förtrogenhet med figurala dimensioner. Med detta menar jag en uppövad sensitivitet inför vilken roll som synestetiska fenomen spelar för åskådarens upplevelse. Ytterligare en infallsvinkel är hur tekniken som används hjälper till att mediera form och meningsinnehåll.

Katji Lindberg är doktorand vid Konstfack och Nord Universitet i Bodø i ämnet Studier i Profesjonspraksis. Hon har en bakgrund som bildkonstnär och konstkritiker, är verksam som skribent och lärare i skrivande och kunskapsreflektion. Lindberg intresserar sig särskilt för den reflexiva process som konstnärligt arbete kan sägas vara ett uttryck för. Hennes andra intresseområden spänner över kunskapsteori, feministisk filosofi, samtida konst och affektteori.

Handledare: Ingela Josefson, Johan Arnt Myrstad (nuvarande)
Antagen vid Nord Universitet i Bodø
Tidsperiod: 2011-

 

Katji Lindberg är doktorand på Konstfack och Nord Universitet, Bodö.

Uppdaterad: 12 juni 2017
Sidansvarig: Olga Karlsson

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.